Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
Box 5675
114 86 STOCKHOLM
08-506 264 00

Org. Nr: 802012-1276

Förmögenhet:  9,208,503,000 kr


ÄNDAMÅL

Att främja och understödja till Sverige anknuten vetenskaplig forskning. Därvid skall gälla att verksamheten skall ges en betydande flexibilitet och att i princip inte något forskningsområde skall vara uteslutet från möjligheten att erhålla bidrag från fonden, men att företräde skall ges åt forskningsområden, vilkas medelsbehov inte är så väl tillgodosedda på annat sätt, att fondens medel speciellt skall användas för att stödja stora och långsiktiga forskningsprojekt, att nya forskningsuppgifter, som kräver snabba och kraftiga insatser, därvid särskilt uppmärksammas, att fonden skall söka främja kontakter med internationell forskning, samt att fondens medel inte skall tagas i anspråk för inrättande av permanenta tjänster, vilket dock inte skall utgöra hinder för att, om så befinns lämpligt, till fondens verksamhet knyta forskare för så lång tid, att stödet från fonden får karaktären av livstidsstipendium.