Nordea Sveriges Vinstandelsstiftelse
Nordea, Joakim Sångberg
L 9401
105 71 STOCKHOLM
010-156 26 51

Org. Nr: 802400-9600

Förmögenhet:  1,990,073,000 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta de medel som Nordea Bank AB (publ) överlämnar till stiftelsen i syfte att ge personalen delägarintresse i banken och med föreskrift att medlen ska komma de anställda till godo, allt enligt bestämmelserna i dessa stadgar samt enligt de av Nordea Bank AB (publ) i samband med överlämnade medlen uppställda villkoren.De anställda i banken och dess helägda svenska dotterbolag skall, under förutsättning att de uppfyller vissa kvalifikationskrav beträffande anställnings- och tjänstgöringstid m.m., ha lika stora andelar i de av banken till stiftelsen utbetalade medlen och den behållna avkastningen härav. De anställda skall ha rätt att få ut sin andel i ett visst års avsättning till stiftelsen efter fem år efter det att avsättningen skett eller kvarstå med sin andel däri under ytterligare en femårsperiod i taget. Utbetalning av andel skall dock alltid ske när anställd trätt i ålderspension eller avlidit.