Johan Björkmans Allmännyttiga stiftelse för ekonomisk forskning m m
Advokatfirman Björkman AB
Box 2351
103 18 STOCKHOLM
08-611 02 02

Org. Nr: 802425-1806

Förmögenhet:  0 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål äratt i första hand stödja Handelshögskolan i Stockholm samt dess filial i Riga,att i andra hand utdela forskningsbidrag för att utreda orsakerna till läckage från rättsvårdande myndigheter till företrädare för massmedia, då sådant läckage ej avser missförhållanden inom den läckande myndigheten, och för att idka forskning om orsakerna till läckagen och vilka konsekvenser i rättssäkerhetsavseende dessa läckage får för bl a enskilda personer, att i tredje hand utdela forskningsbidrag till seriösa forskare som idkar grundforskning i den journalistik som baserar sin rapportering på läckor från rättsvårdande myndigheter och huruvida dylik journalistik uppfyller grundläggande krav å nyanserad rapportering p.g.a. ensidigt läckage från rättsvårdande myndigheter, som oftast sker till förfång för enskilda personer som av rättsvårdande myndigheter misstänks för brott, särskilt med beaktande av den situation att berörda misstänkta personer sedermera befinns vara helt oskyldiga till framförda misstankar och som dessa läckts av rättsvårdande myndigheter till företrädare för massmedia,att i fjärde hand stödja Handelshögskolans i Stockholms grundläggande forskning inom det nationalekonomiska området i vid bemärkelse,att i femte hand stödja Djurgårdens Idrottsförening, i första hand dess fotbollssektion och särskilt ungdomsfotbollen,att i sjätte hans stödja Centrum för Rättvisa och liknande organisationer som pro bono eller annorledes biträder människor i nöd eller utsätts för myndighetsmissbruk samtatt i sjunde hand stödja barn och ungdomar i deras andliga, intellektuella och fysiska fostran samt utveckling.