Hilda och Georg Dahlins stiftelse
Helsingborgs Kommun
Kommunstyrelsens förvaltning
251 89 Helsingborg
042-10 50 00

Org. Nr: 843000-7834

Förmögenhet:  9,536,352 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att avkastning må användas för att utge bidrag till behövande ålderstigna personer för anskaffning och förhyrning av tillfredsställande bostad eller för att lämna understöd till sjuka behövande åldringar för särskild vård, inköp av hjälpmedel eller dylikt. Bidrag må även utgå till verksamhet, som har till syfte att skapa sysselsättning, trevnad eller liknande för pensionärer.Stiftelsens avkastning får icke användas för tillgodoseende av behov, som enligt lag eller annan författning skall tillgodoses genom det allmännas försorg.