Elsa och Harry Gabrielssons Stiftelse
Investment AB Öresund
Box 7621
103 94 STOCKHOLM
08-4023300

Org. Nr: 802412-4482

Förmögenhet:  0 kr


ÄNDAMÅL

Stiftelsen har till ändamål att understödja och utöva hjälpverksamhet bland behövande såsom äldre med svag ekonomi, sjuka, hemlösa och andra socialt utsatta grupper och personer.Stiftelsens tillgångar jämte avkastning får endast användas för de i § 1 nämnda ändamålen.Till stiftelsens kapital skall läggas högst 20 procent av den årliga avkastningen, varmed avses direkt avkastning (ränta, utdelning etc) samt realisationsvinster (realiserade och orealiserade) efter avdrag för skatt och latent skatt.Det ankommer på styrelsen att fatta beslut om hur avkastningen skall användas för tillgodoseende av stiftelsens ändamål, dock att minst hälften av avkastningen skall tillfalla Frälsningsarmén och Stadsmissionen förutsatt att styrelsen finner att de är lämpliga mottagare.