Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 16 174 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
1.Stiftelsens huvudändamål är att främja kristen läkarmission, vilket innebär internationell hjälpverksamhet, speciellt för främjande av barns och ungdoms vård, fostran och utbildning, samt till hjälp och vård av behövande åldringar, sjuka och handikappade.Medel som tillfaller Stiftelsen genom testamente eller livstidsdonationer Läs mer ... 96 286 928 kr
Stiftelsens ändamål skall i första hand vara att lämna understöd till behövande bosatta i Göteborgs kommun.Understöd kan lämnas såväl till enskilda som till organisationer verksamma inom Göteborgs kommun och vars verksamhet är inriktad på understöd till behövande eller annat, som Läs mer ... 96 240 761 kr
Till hemsida
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att allmänt främja vetenskaplig forskning och utbildning till gagn för Sverige och svenska intressen. 96 000 000 kr
Enligt ursprungliga stadgar av den 13 januari 1951.”Stiftelsen har till ändamål att förvalta på grund av 1948 års avtal mellan Statens Bränslekommission, å ena, samt Svenska Cellulosaföreningen respektive Svenska Trämasseföreningen, å andra sidan, ävensom 1950 års avtal mellan Statens Handels- Läs mer ... 95 793 853 kr
Stiftelsens ändamål är att användas för forskning om och bekämpande av cancer samt därmed besläktade sjukdomar. 95 335 905 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och stödja medicinsk forskning vid Regionsjukhuset i Örebro.Stiftelsen skall vidare understödja spridningen av väsentliga forskningsrön genom vetenskapliga publikationer, anordnandet av vetenskapliga symposier och konferenser samt genom utbildning. Läs mer ... 94 341 247 kr
Stiftelsens ändamål är att ombesörja yrkesutbildning av ungdom inom jordbruk, skogsbruk eller närliggande verksamhet i enlighet med grundtankarna i de givna donationsbestämmelserna. 94 158 673 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja vård av och boende för behövande äldre, särskilt genom inrättande av bostäder för sådana. För detta ändamål skall Stiftelsen insamla medel bl a genom donationer och gåvor till hedrande av avlidnas minne eller till Läs mer ... 94 083 020 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja vård av barn som drabbats av någon av de neurologiska sjukdomarna multipel skleros MS eller cerebral pares CP. 92 891 639 kr
Stiftelsens ändamål är att i första hand lämna understöd åt behövande inom Karin Drumms, släkt eller inom, Karin Drumms förste make, Harald Nilssons släkt eller till de av Karin Drumms vänner, som är i behov av understöd samt att i Läs mer ... 92 619 944 kr
Stiftelsens uteslutande ändamål är att stödja forskning och bekämpning av cancersjukdomar, företrädesvis genom att stödja den cancerforskning, som bedrivs vid onkologiska kliniken vid Lasarettet i Lund. Skulle så stora landvinningar göras på cancerforskningens område, att ytterligare stöd till sådan forskning Läs mer ... 92 083 252 kr
Stiftelsen skall i samverkan med Svenska kyrkans församlingar och andra, i egen regi eller genom hel- eller delägt dotterbolag eller annan organisationsform, i Jesu Kristi anda utföra kärlekens gärningar genom att framför allt bedriva hjälpverksamhet bland behövande.Dessutom skall stiftelsen främja Läs mer ... 92 068 000 kr
Att främja vetenskaplig forskning, företrädesvis inom de sociala, ekonomiska, naturvetenskapliga och medicinska områdena. 92 004 000 kr
Till hemsida
Att främja forskningen över ålderssjukdomar, i första hand demenssjukdomar och åderförkalkningssjukdomar. 91 382 635 kr
Att utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vård och fostran av barn, samt att lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning.I första hand skall stiftelsens ändamål förverkligas därigenom att stiftelsen understöder Stiftelsen Kristofferskolan, i Läs mer ... 90 751 871 kr
Till hemsida
Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till barns och ungdomsvård och fostran på kulturell och kristen grund i första hand i Sandviken men även inom landet i övrigt. Den kan för ändamålet lämna studiestipendier samt anordna konferenser och kurser. Läs mer ... 90 497 416 kr
Ändamålet är att i första hand utgiva underhållsbidrag till ålderstigna, sjuka eller lytta advokater och avlidna advokaters efterlevande makar och barn samt bidrag till vård, fostran eller utbildning, under barndomen och ungdomen, av barn till avlidna advokater, allt under förutsättning Läs mer ... 90 197 792 kr
Stiftelsen Rödakorshemmets ändamål är, att med utgångspunkt i de lagar som styr hälso- och sjukvård samt högskoleutbildning, bedriva hälso- och sjukvård samt anordna högskoleutbildningar inom vårdområdet. 89 984 000 kr
Att låta bygga, äga och förvalta en eller flera fastigheter för att anskaffa bostäder åt studerande vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. 89 952 928 kr
Främja vetenskaplig forskning, utöva hjälpverksamhet bland behövande, främja barns och ungdoms vård och fostran samt lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. 89 770 990 kr
Stiftelsens ändamål är att- varaktigt verka för folkbildning om kulturarv genom kulturella uttryck och former, såsom men inte begränsat till museer och liknande- främja samarbetet över gränser, såväl nationsgränser som sociala och kulturella sådanaÄndamålet kan t.ex. tillgodoses genom insamling och Läs mer ... 89 412 181 kr
Att främja vetenskaplig forskning rörande i första hand cacersjukdomarnas uppkomst och bekämpande.Tio procent skall årligen läggas till kapitalet. 89 352 288 kr
Det är angeläget att stiftarens förmögenhet inte splittras. Samtidigt är det angeläget att såväl stiftarens två döttrar, Anna och Linnea, som deras avkomlingar i rätt nedstigande led i möjligaste mån ska kunna vara ekonomiskt oberoende.2. Stiftelsen ska främja de i Läs mer ... 89 215 000 kr
Att uppföra och förvalta bostadshus och kollektiva anordningar. 89 088 138 kr
Utgivande av stipendier för studier och forskning utanför Finlands gränser, och av Fondens medel få varken kapital eller inkomst överföras till Finland utan skola stå till Åbo Akademis förfogande i svensk eller annan ocke-finländsk valuta, med undantag endast för eventuellt Läs mer ... 88 971 518 kr
Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande sjuka och åldringar samt att understödja vård och uppfostran av barn, varvid företräde bör lämnas för personer, som är eller varit anställda i något av de till Allhem-gruppen för närvarande eller tidigare Läs mer ... 88 772 171 kr
Stiftelsen, som bildats för hugfästande av Exportföreningens 50-årsjubileum, skall hava till ändamål att åt utlandssvenska barn lämna stipendier för bedrivande av studier i svenska läroanstalter, därvid barn till svenskar i exportnäringarnas utlandstjänst skola i första hand ifrågakomma. Läs mer ... 88 521 967 kr
Stiftelsens ändamål är att bedriva kristen och social humanitär verksamhet i Sverige och främmande länder, i första hand bland barn och ungdom. 88 369 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att beträffande barn och ungdom från Göteborg främja vård och uppfostran eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. 88 030 271 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja vetenskaplig forskning och i någon mån popularisering av forskningsrön. 87 730 495 kr
Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation genom bidrag till enskilda eller juridiska personer och/eller institutioner och/eller fonder – statliga eller privata – främja vetenskaplig forskning, som kan antagas vara till gagn för forskningsverksamhet, som Läs mer ... 87 710 000 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamheten i Sverige, främst med inriktning på Alvesta kommun i Kronobergs län, bl.a. genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma (“Sparbanksaktiebolag”) verka för bevarandet och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande Läs mer ... 87 633 138 kr
Att främja juridisk forskning och utbildning genom att utge och att medverka till utgivning av juridisk litteratur samt genom att till juriststuderande som är medlemmar i Juridiska Föreningen vid Stockholms universitet direkt eller indirekt försäljakurslitteratur till låga priser i Stockholm. Läs mer ... 87 355 999 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning och forskning om framställning och utgivning av tidningar, tidskrifter och andra periodiska skrifter samt om användning av andra medier för spridning av information och åsikter. I sin verksamhet, som skall avse både Läs mer ... 86 862 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att driva internatskola med den etiska grundsyn, som sedan grundandet utmärkt Sigtuna-stiftelsens Humanistiska Läroverk och Sigtunaskolan och i övrigt enligt de lagar och författningar som vid envar tidpunkt gäller för svenskt skolväsende. Läs mer ... 86 254 000 kr
Fondens behållna avkastning skall årligen fördelas på följande sätt:a) 3/4 skola utdelas såsom stipendier till sådana mindre bemedlade ynglingar och flickor inom Timrå kommun, som visa utpräglad fallenhet och håg för studier och som efter avslutad folkskola fortsätta sina studier Läs mer ... 85 964 810 kr
Att stödja och uppmuntra danskonsten i Sverige genom att lämna understöd för främjande av ungdoms undervisning och utbildning till danskonstnärer, främja vetenskaplig forskning inom danskonsten samt främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta danskonstnärer. För detta ändamål får – Läs mer ... 85 958 158 kr
Stiftelsens ändamål äratt med donerade och förvärvade fastigheter som grund verka för att bevara Stockholms skärgårds egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt främja utvecklingen av friluftsliv, kultur, rekreation och turism med beaktande av den bofasta befolkningens intressen. Läs mer ... 85 846 000 kr
Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja genetisk och humanistisk vetenskaplig forskning. Bidragen skall i första hand utgå av stiftelsens avkastning men jämväl stiftelsens kapitalmedel må av styrelsen ställas till förfogande för disposition till Läs mer ... 85 048 143 kr
Att förvalta de på grund av 1948 års avtal mellan Statens Bränslekommission, å ena, samt Svenska Cellulosaföreningen resp Svenska Trämasseföreningen, Kopparfors Aktiebolag och Storviks Sulfit Aktiebolag samt Aktiebolaget Tegafors Verk, å andra sidan, ävensom 1950 års avtal mellan Statens Handels- Läs mer ... 84 586 750 kr
Stiftelsen har till ändamål att stödja internationellt inriktad forskning och utbildning vid Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet. 84 570 333 kr
Genom anslag till Stats- och rättsvetenskapliga avdelningen vid högskolan vara verksam för avdelningens utveckling dock med beaktande i första hand av privaträttens utvecklingsbehov. 83 754 336 kr
Stiftelsens ändamål är att tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Östra Göinge kommun, bl.a. genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma verka för bevarandet och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande idéer Läs mer ... 83 415 774 kr
Ulppu Kalliokoski skall erhålla ett årligt belopp om 300 000 kr inklusive skatter och egenavgifter så länge hon lever. Kapitalet som skall generera denna avkastning skall förvaltas av Ratzingers minnesfond.Arvsskatten belöpande på Ulppu Kallikoskis arv efter mig skall betalas av Läs mer ... 83 056 188 kr
Stiftelsen har att verka för och stödja sådan skoglig vetenskaplig forskning som avses i 53 § 1 mom e) kommunalskattelagen, i första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket, med Läs mer ... 82 758 151 kr
Fondens huvudsakliga uppgift är att i öfverensstämmelse med de i det följande gifna närmare föreskrifterna bekosta underhåll och uppfostran åt fattiga barn, gossar och flickor – särdeles sådana, hvilka i saknad af goda hem och rättsinnade föräldrars vård kunna befaras Läs mer ... 82 564 224 kr
Stiftelsens ändamål är att genom bidragsgivning ur tillgångarnas avkastning bistå åldringar, handikappade och andra behövande vuxna inom Malmö kommun.Avkastningen får dock inte användas för att täcka behov som enligt lag skall tillgodoses med utdebiterade medel. Läs mer ... 81 736 193 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, främst med inriktning på Emmaboda kommun i Kalmar län. bl a genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma verka för bevarandet och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande Läs mer ... 81 709 451 kr
Fonden disponeras sålunda; att av husens avkastning gottgöras först kostnaderna för deras nödiga och fullständiga vidmakthållande, så ock alla onera varföre egendomarna skola svara: vidare avräknas sex procent för husvärdarnas besvär med vården av husen samt för vad till pensionernas Läs mer ... 81 676 000 kr
Att lämna medel dels till vetenskaplig forskning för bekämpande av de allergiska sjukdomarna, dels till vetenskaplig forskning inom det byggnadsmaskinella området för att åstadkomma billig bostadsproduktion, dels ock till vetenskaplig forskning avseende maskinella anordningar inom gruvhanteringen, inklusive anrikningsförfarandet. Läs mer ... 81 594 874 kr