Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Total records: 15,765
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att ur fondens årliga avkastning i första hand utdela understöd eller pensioner till behövande, företrädesvis industriidkare, speciellt s. k. bergsmän, lantbrukare och tjänstemän i allmän eller enskild tjänst, ävensom behövande efterlevande efter personer av nämnda kategorier; för 192,974,447 kr
Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas till främjandet av barns och ungdoms vård och fostran eller för dess utbildning eller att främja vård åt behövande ålderstigna eller sjuka eller lytta, allt i enlighet med bestämmelser i testamente 192,949,164 kr
Stiftelsen har till ändamål att stödja Pauvres Honteux Vänner i Örebro verksamhet genom att tillhandahålla byggnader för bostadsändamål till utnyttjande av föreningen Pauvres Honteux i Örebro Vänner samt att i övrigt ekonomiskt stödja nyssnämnda förenings verksamhet. 191,276,374 kr
Stiftelsens ändamål är att tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Vinslövsområdet i Hässleholms kommun, bl.a. genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma verka för bevarandet och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande 191,004,069 kr
Att genom utdelande av understöd främja svenska barns och svensk ungdoms fostran och utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta svenskar som oförskyllt råkat i nöd. 188,948,537 kr
Att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning ävensom vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta samt att främja vetenskaplig undervisning eller forskning främst inom det medicinska området.Det är vår önskan att inom ramen av nyss angivet ändamål 188,864,000 kr
Till hemsida
Utdrag från stiftelseförordnande:§ 1Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd1) för att hjälpa skötsamma, främst obemedlade eller mindre bemedlade inom Örebro län födda och bosatta eller där sedan minst fem år bosatta unga män och kvinnor till utbildning genom studier 188,207,976 kr
Stiftelsens ändamål är att av avkastningen utdela premier till studerande vid andra läroanstalter i Göteborg än sådana, som äga att få medel till stipendier från Adlerbertska Stipendiestiftelsen, och jämväl till studerande vid vissa högre och lägre läroanstalter, som upprättas i 188,130,315 kr
Stiftelsen har till ändamål att dels bereda stipendier åt elever vid gymnasierna i förutvarande Göteborgs och Bohus län och åt studerande vid universitet och högskolor i Sverige, dels lämna understöd för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. 184,995,234 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja kultur, miljövård, omsorg om barnoch ungdom, sjukvård, social hjälpverksamhet, utbildning och vetenskaplig forskning genom att lämna bidrag till stiftelser och andra typer av organisationer som främjar sådana ändamål. 181,517,165 kr
Årsräntan skulle tilldelas behövande änkor efter timmermansbröder med företräde för dem, vilkas män varit ledamöter av drätseldirektoriet. Pensioner ur donationsfonden fick utdelas jämväl till i ekonomiskt betryck komna timmermansbröder ävensom tilloförsörjda barn till sådana timmermansbröder äger att disponera avkastningen även 180,914,477 kr
Avkastningen av hjälpfonden skall i enlighet med bestämmelserna i § 5 genom styrelsens försorg utdelas åt svenska manliga eller kvinnliga målare, skulptörer, grafiker eller tecknare, som på grund av ålder eller sjukdom fått sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt och därigenom blivit 179,936,358 kr
Stiftelsens uppgift är att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. I denna uppgift ingår att stimulera forskare, lärare och studerande till insatser för ett fritt och frivilligt och för alla öppet studiearbete. Folkuniversitetet ser därvid som en viktig angelägenhet att pröva nya 179,846,049 kr
Stiftelsen har till ändamål att såsom sin självständiga förmögenhet äga och förvalta vad som tillfaller stiftelsen genom testamente av Axel F. Lindmarker i syfte att dels tillgodose Axel F. och Vilna Lindmarkers gemensamma avkomlingars läroverks- och högskolestudier, dels ock utöva 179,403,430 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja bostadsförsörjningen inom Hylte kommun. 178,298,000 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att verka till det allmännas fromma, varvid huvudvikten skall läggas på intressen som berör Bohuslän och dess befolkning. 177,792,613 kr
Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning i Sverige primärt inom följande områden:DemenssjukdomarHjärt- och kärlsjukdomargenom att årligen i första hand dela ut bidrag till forskare och när så befinnes lämpligt dela ut priser till bemärkta forskare. Stiftelsen kan även i 177,555,510 kr
Fonden skall ställas till utrikesdepartementets förfogande och avkastningen därav enligt Kungl.Maj:ts bestämmande användas till lönefyllnad eller understöd åt därav förtjänta personer, som ägna sig åt den diplomatiska banan och som för sin utbildning eller fortkomst anses behöva dylik lönefyllnad eller 175,283,150 kr
Stiftelsens ändamål är att av avkastningen utdela bostadsstipendier i penningar till studerande vid läroanstalter i Göteborg som inte är högre lärosäten. 173,982,378 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att genom lämnande av understöd till vetenskapligt forskningsarbete bidraga till bekämpandet av reumatiska och allergiska sjukdomar samt sjukdomen barnförlamning. Med forskningsarbete avses såväl utforskande av nämnda sjukdomars orsaker och genes, varvid åsyftas både grundforskning och 173,038,222 kr
Stiftelsens ändamål är att utdela hospitiegåvor till utländska studerande, som studerar vid läroanstalter i Göteborg och vid vissa läroanstalter i Göteborgs närhet. 172,955,061 kr
Stiftelsen har som ändamål att, i nära samarbete med Karolinska sjukhuset (KS) och Karolinska institutet (KI), främja en fördjupad molekylär- och cellbiologisk forskningsverksamhet inom följande områden; hjärt- och kärlsjukdomar, reumatiska/inflammatoriska sjukdomar, endokrina sjukdomar, allergi och beroendesjukdomar samt klinisk genetik.Stiftelsen skall 170,766,533 kr
Av avkastningen av stiftelsens medel skall för varje år en tiondel läggas till kapitalet och avkastningen i övrigt användas till räntefria amorteringslån eller i särdeles behjärtansvärda fall till gåvounderstöd åt skötsamma och dugande svenska undersåtar till hjälp för dem att 169,136,241 kr
Ändamålet är att främja vetenskaplig undervisning och forskning i företagsekonomi och företagsjuridik. 165,109,681 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik i Göteborg bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område. 164,395,696 kr