Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Total records: 18,665
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Kungliga Vetenskapsakademien skall disponera afkastningen till dels komplettering av vård af fågelsamlingen i Jönköpings Stadsparks museum och dels ett resestipendium att utdelas till någon onitholog för att studera vår fågelfunas biologiska förhållanden. -
§3 Stiftelsen ändamål är att oberoende av politiska och religiösa hänsyn och i överensstämmelse med Förenta nationernas bestämmelse om mänskliga rättigheter hjälpa hela Kurdistan vid alla former av kriser och katastrofer, bedriva arbete för att förhindra kriser och katastrofer, samt -
Avkastningen disponeras för utdelande av premier till härav enligt prefekts och kollegiums uppfattning förtjänta studerande. -
Av den årliga avkastning skall 90 procent ställas till styrelsens för Dalsjöfors Folkpensionärsförening i Dalsjöfors samhälle disposition att användas för föreningens syften på sätt styrelsen finner lämpligt; dock att denna andel av avkastningen i stället skall tillkomma Dalsjöfors kommun att -
Stiftelsen har till ändamål att bekosta uppförandet jämte driften och underhållet av en samlingslokal i Björnlunda att utnyttjas för mötesverksamhet m m för föreningar, sammanslutningar och boende i Björnlunda. -
Stiftelsen är ett ideellt international nätverk av specialister som har organiserat sig med syfte och ändamål att varaktigt verka för att Implementera Mänskliga Rättigheter som grund för Demokrati och Fred samt därmed förenlig verksamhet. Stiftelsen skall genomföra varaktiga projekt förenliga -
Stiftelsens ändamål är att bedriva pedagogisk verksamhet för barn efter de riktlinjer som Rudolf Steiner angav för Waldorfpedagogiken.Stiftelsen skall genom sin verksamhet grundad på Rudolf Steiners antroposofi ge uppslag till nygestaltning i samhällslivet.Stiftelsen får lämna ekonomiska bidrag eller lån för -
Insamlingsstiftelsen är tillkommen för att samla in medel för att stödja projektet Nidahasa på Sri Lanka samt att, utan motsvarande landbegränsning, verka för att skapa karriärmöjligheter för unga kvinnor och ge dem förbättrade möjligheter att själva kunna påverka sin livssituation -
Att anordna föreläsningar eller symposier inom de akuta infektionssjukdomarnas område. -
Syftet med stiftelsen är att:1) Genom empowerment skapa förutsättningar för ursprungsfolk i Latinamerika att vidmakthålla sina kulturer och miljöer, skapa hälsosamma och produktiva liv samt att aktivt delta i och bidra till en hållbar samhällsutveckling utifrån sin syn på och -
Stiftelsen har till ändamål att förevisa skänkta och deponerade vapen. -
[…] Till Upsala Kongl. Academie ett Stipendium för en fattig, välartad, skicklig och nykter Studerande Yngling i Uplands Nation af Militaire Ofrälse-Ståndet från Uplands Kongl. Regimente eller någon af min eller min aflidna Hustrus slägt: och i händelse inom dem -
Den årliga avkastningen, sedan en tiondel därav lagts till kapitalet, används till hjälp av inom församlingen boende behövande sjuka eller klena barn. -
Att ge aktiva forskarstuderande, forskare och lärare anställda vid KTH-V möjligheter till kontakter med utländska institutioner genom utdelande av resestipendier för resor utom Norden. -
Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd för beredande av undervisning eller fortbildning av unga artister inom Kungl. Teaterns verksamhetsområde – opera och balett.Detta skall ske på så sätt att 90 % av Stiftelsens avkastning delas ut som årligt stipendie -
Att främja vetenskaplig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.Stiftelsen skall tillgodose ändamlet genom att i första hand dela ut medel till forskare och lärare vid Högskolans institutioner att använda till resor och deltagande i konferenser samt för presentaioner av -
Ändamålet är att fritt och oberoende verka för det menskliga framåtskridandet och detta hufvudsakligen genom att framkalla och befordra sådana vetenskapliga upptäckter och uppfinningar, sociala förbättringar och frisinnade reformer, som kunnat blifva till välsignelse för menskligheten i allmänhet och serskildt -
Samfondens ändamål är att genom bidrag från tillgångarnas avkastning bistå behövande ålderstigna som är sjuka eller handikappade inom Katarina församling i Stockholm.Samfondens avkastning skall användas för ändamål som icke tillgodoses med allmänna medel. -
Den årliga avkastningen skall användas till angelägna kyrkliga ändamål, såsom kyrklig söndagsskoleverksamhet, blommor på altaret, eller inventarier till kyrkan, som av kyrkorådet bedömes som angelägna. Dessutom skall kyrkorådet ombesörja erforderlig inhuggning av data och namn å vår gravsten efter mitt -
Fonden bildas till förmån för Blomstergården och sjukhemmet vid Liseberg för uppmuntran till de sjuka. Vi hoppas, att det så småningom blir möjligt att även kunna hjälpa någon sjuk med bidrag till sjukavgiften.Hälften av fondens avkastning lägges årligen till kapitalet. -
Stiftelsens ändamål är att befordra konsten att bygga, tackla och hantera mindre fatyg, att i fostrande syfte till befrämjande av säkerheten till sjöss verka för gott sjövett och för båtsportens utveckling och att bedriva tävlingsverksamhet. -
Att främja utbildning åt elever vid Fackskolan för huslig ekonomi, varvid de elever, som visat sig ha särskild fallenhet och utpräglat intresse för handarbete i första hand skola ifrågakomma. -
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja undervisning och utbildning för unga bildkonstnärer bl a genom utdelande av årliga understöd eller stipender. Stiftelsen må även utdela priser till äldre bildkonstnärer.Inom ramen för denna verksamhet och för att bidra till stiftelsens finansiering -
Penningarna genom Stadsmissionens olika organ komma behövande till hjälp och sålunda bliva till välsignelse. -
Den årliga avkastningen delas ut som premier till ägare av välskött, mindre jordbruk inom Sundals härad. -