Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Total records: 15,772
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Från fonden utgår premier till en eller flera elever som visat prov på goda seder och bruk, arbetat aktivt inom föreningslivet samt skapat en fin skolanda. -
Fondens ändamål skall i första hand vara att främja akademiledamöternas utländska förbindelser. -
Att främja obunden medicinsk forskning genom utdelande av bidrag, som jämväl må avse resa i vetenskapligt syfte. -
Understöd åt behövande kvinnliga läkare -
Att främja vård, fostran och utbildning av barn och ungdom i företrädesvis Hallstahammars kommun -
Stiftelsens ändamål är att främja åtgärder till förmån för arbetstagare som blivit uppsagda eller löper risk att bli uppsagda till följd av driftsinskränkning, företagsnedläggelse eller rationalisering av företags verksamhet. Svenskt Näringsliv och LO kan i kollektivavtal ge riktlinjer för stiftelsens -
Stiftelsen, som tillkommit för att hugfästa minnet av Konung Oscar II:s och Drottning Sophias guldbröllop, har till ändamål att lämna bidrag till social och medicinsk omvårdnad av barn och ungdom, företrädesvis från Stockholm. -
Ändamålet är för forskning i och omkring hjärtat.Av de fonderade medlen skall endast avkastningen disponeras för sitt ändamål under 50 år. Efter denna tid må de fonderade medlen omdisponeras till annat ändamål inom forskningen, om så skulle visasig vara bäst. -
Stiftelsen skall ha till uppgift att äga och förvalta släktens sommarställe fastigheten Kummelnäs 1:146. 1:571. Fastigheten skall stå i orört skick, precis som vid mitt frånfälle, för att visa hur livet där en gång levdes och för att – om -
Att, på sätt nedan närmare anges i Södertälje främja kyrkans och den högre undervisningens verksamhet samt stödja vissa åldringsvårdsintressen. Av den behållna avkastningen för varje år skall efter styrelsens bestämmande minst tio procent läggas till kapitalet. Därutöver må som en -
Att utdela stipendier som reseunderstöd till avgående unga män vid högskolan som avser att ägna sig åt industriellt yrke. -
Till genetisk forskning, företrädesvis till humangenetik vid universiteten i Uppsala, Lund och Stockholm samt vid Karolinska inst., i första hand till svensk forskare för forskning i eller utom Sverige, i andra hand till utländsk forskare för forskning i Sverige. -
Att kapitalet städse skall bibehållas, att av årliga avkastningen tjugo (20) procent skall läggas till kapitalet och att återstoden av avkastningen skall, efter det fondens tillvaro genom kungörelser i pressens eller annorledes bragts till vederbörandes kännedom, för varje år användas -
Stiftelsen skall ha till ändamål att främja:1. Forskning och utbildning inom olika områden av medicinen och i första hand inom ämnesområdet urologisk kirurgi. Denna forskning och utbildning skall kunna ske inom eller utom Sverige och ge möjlighet för inom landet -
Att främja körsången i Sverige och i detta syfte bidraga till utbildningen av körledare och körsångare samt till körframträdanden och körkonserter, såväl i Sverige som utomlands, samt till utgivning av musik och läromedel för körer ävensom till annat kulturellt ändamål -
Mandelgrenpriset ska gå till bilddokumentation av svensk vendel-, vikinga- och medeltid[..]. Stiftelsen har till syfte att minna om Nils Månsson Mandelgrens banbrytande dokumentation genom att årligen dela ut ett pris – benämnt Mandelgrenpriset – till en fotograf, tecknare eller annan -
Att stödja medicinsk vetenskap och forskning vid Uppsala universitet, med särskild inriktning på hjärt- och kärlsjukdomar. -
Till leg. läkare företrädesvis för kirurgiska studier i USA. Stipendiat skall någon tid under de senaste fem åren före ansökningstidens utgång varit docent i kirurgi vid Uppsala universitet eller innehaft befattning som läkare vid inst. för kirurgi,thoraxkirurgiska avdelningen eller inst. -
Att utdela studie- och yrkesutbildningsstipendier till svenska kvinnor. -
Premium till härav förtjänt nyutexaminerad barnavårdslärare. -
Ove Lagströms minnesfond skall användas såsom en stipendiefond för cancerforskning. Vid utseende av stipendiat skall förutom vetenskapliga meriter och behov av bidrag om möligt beaktas om vederbörande tillhör eller tillhört Kalmar nation i Lund eller Uppsala eller har annan motsvarande -
Att i enlighet med stadgarna för Stiftelsen Norrbyska studenthemmet erbjuda ett hem för teologie studerande i Uppsala och därmed befrämja rekryteringen till Svenska kyrkan. Ur fondens avkastning skall därför beviljas anslag till sådana syften, som befrämjar en god anda inom -