Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 16 174 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att under femtio år, räknat från testators död, (avled 25 maj 1930) skall denna fonds avkastning, med undantag ej mindre av 1/5 av de årliga räntorna därå än även de å dessa femtedelar upplupna räntor, årligen utdelas Läs mer ... 115 779 444 kr
Att såsom sin självständiga förmögenhet äga och förvalta den egendom, som vid bildandet tillfaller stiftelsen, ävensom den egendom som framledes kan komma att överlämnas till stiftelsen, i syfte att av avkastningen1) huvusakligen lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta Läs mer ... 115 363 855 kr
Till hemsida
Bostadsfondens kapitalmedel får användas till inköp eller uppförande av bostadshus i Stockholm eller dess närhet. Medlen får också användas för större reparationer av fastigheterna.Fondens avkastning skall användas till förvaltning och underhåll av stiftelsens fastigheter. Överskott på fastighetsförvaltningen skall efter sedvanliga Läs mer ... 114 922 000 kr
Att till sakkunnigt och tidsenligt anordnade sjukvårdsanstalter för sinnessjuka kvinnor bevilja större eller mindre engångsanslag – utan ovillkorlig återbetalningsskyldighet men under erforderliga garantier – för att bereda där intagna sinnessjuka möjlighet att på egen bekostnad eller utöver den vård, som Läs mer ... 114 888 581 kr
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning, framför allt inom medicin och andra livsvetenskaper (“life science”), på ett sådant sätt att hälsovård, utveckling, innovation och samhällsbyggande i Skåne län gynnas. Läs mer ... 114 342 086 kr
Att främja forskning och utveckling, särskilt på hjälpmedelsområdet, inom områdena laryng-, hemi- och glosektomi (munhålcancer) samt främja vård och rehabilitering och ge stöd för behövande sjuka och opererade inom dessa områden, dock ej avseende sådant som åligger stat, landsting och Läs mer ... 114 306 319 kr
Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande ålderstigna personer, tillhörande kategorien pauvres honteus, manliga eller kvinnliga, vilka äro födda eller bosatta inom det område som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län.Med Skaraborgs länavses sålunda kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Läs mer ... 113 099 088 kr
Till hemsida
Stiftelsen skall hava till ändamål att varje år utbetala den behållna avkastningen, på sätt stadgas nedan under c) – e) ;c) av den behållna avkastningen skall årligen en tredjedel utbetalas för hjälp till utbildning och uppehälle under utbildningstiden åt medellösa, Läs mer ... 112 903 849 kr
Hem för ålderstigna, hederliga personer av “pauvres honteux”. Pensionärshemmets lägenheter skall i första hand upplåtas till de personer som är födda och boende i Halmstad. 112 184 552 kr
Fonden, som tillkommit genom gåvor och testamenten har till ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande astma, allergi och annan överkänslighet. 111 754 599 kr
Riddarhuset skall till Östergötlands Museum dels upplåta avgiftsfritt nyttjanderätten till Löfstads slott med förenämnda område, dels ock betala ett årligt belopp av 8.000 kronor, allt så länge Museet enligt bestämmelserna i punkt 2) är därtill berättigat. Sedan ränta å den Läs mer ... 111 359 767 kr
Stiftelsens ändamål är att bevara och göra tillgänglig för såväl vetenskaplig forskning som allmänhet de kultur- och industihistoriska miljöer som utgörs av det byggnadsbestånd och de yttre och inre anläggningar, inventarier samt bruks- och konstföremål som tillförts stiftelsen.Stiftelsen skall därvid Läs mer ... 111 278 733 kr
Stiftelsens ändamål är att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. I denna uppgift ingår att stimulera forskare, lärare och studerande till insatser för ett fritt och frivilligt och för alla öppet studiearbete. Stiftelsens ser som en viktig angelägenhet att pröva nya former Läs mer ... 110 465 802 kr
Till allt vad som länder Uppsala universitet till nytta och fördel, såsom böcker inköp, instrumenters anskaffande, reparationer, nybyggnad, lärares löner m m. 110 263 000 kr
Stiftelsen har som ändamål att, i nära samarbete med Karolinska sjukhuset (KS) och Karolinska institutet (KI), främja en fördjupad experimentell cancerforskning.Stiftelsen skall för ovan angivna ändamål uppföra, äga och förvalta en byggnad. Stiftelsen skall därvid mot skälig ersättning tillhandahålla laboratorium, Läs mer ... 110 240 016 kr
Avkastning skall av notariatavdelningen utbetalas till Direktionen för Handelshögskolan i Stockholm att användas enligt Handelshögskolans nu gällande grundstadga, nämligen att tillgodose vetenskaplig undervisning och forskning för befrämjande av affärsverksamhetens höjande inom landet. Läs mer ... 109 796 339 kr
Stiftelsen har till ändamål att utdela disponibel avkastning tilla. personer med nedsatt hälsa och låga inkomster – bosatta i Gävle kommun – för konvalescentvård, rekreationsresor o. dyl.b. humanitära organisationer för aktiviteter för personer – företrädesvis bosatta i Gävle kommun – Läs mer ... 109 549 268 kr
Stiftelsen har till ändamål att åt i Göteborgs kommun mantalsskrivna personer, i första hand åldringar, bereda ålderdomshemsvård och, i fråga om långvarigt kroppssjuka, sjukhemsvård. 108 644 964 kr
Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt underlätta ungdoms studier och utbildning 108 403 169 kr
Fonden skall ha till ändamål att verka för jordbrukets fromma genom att främja ändamålsenlig mekanisering och byggnadsverksamhet inom jordbrukets och skogsbrukets område med företräde för åtgärder till förbättrande av arbetsmiljön. Läs mer ... 108 208 472 kr
Stiftelsens ändamål är att inom ramen för Omställningsavtalet lämna stöd och bidrag föpr att förhindra arbetslöshet för anställda. 108 051 924 kr
Fondens ändamål är att främja frivillig ideell ungdomsverksamhet. 107 599 276 kr
Pensionsstiftelsen skall vara en pensionsstiftelse för Ernström & C:o AB, 556226-0603, och för övriga svenska koncernbolag som ingår i Ernström & C:o AB, nedan kallat Arbetsgivaren.Pensionsstiftelsens ändamål är att trygga utfästelser enligt allmän pensionsplan samt övriga utfästelserom pension till anställda Läs mer ... 107 229 188 kr
A) Att främja vård och uppfostran av barn och lämna understöd för beredande av barns och ungdoms undervisning och utbildning samt att utöva hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna, sjuka och lytta. Detta syfte skall tillgodoses genom att den årliga avkastningen av Läs mer ... 106 836 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att inom Övertorneå socken förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter i syfte att därpå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsen, som skall vara ett allmännyttigt bostadsföretag, skall icke bedriva anna byggnadsverksamhet Läs mer ... 106 546 000 kr
Att bereda hjälp åt behövande inom Engelbrekts församling med företräde för ålderstigna, sjuka eller handikappade. 105 714 677 kr
Stiftelsens ändamål är att bedriva och /eller understödja rehabiliteringsverksamhet företrädesvis vid särskilt för ändamålet upprättade anläggningar för personer med ryggåkommor (inkluderande nack-, bröst-, eller ländryggsåkommor), – företrädesvis för sådanan personer, som på grund av anställning eller på annat sätt har Läs mer ... 105 172 548 kr
Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms vård och fostran, i vilket syfte stiftelsen även må bland annat främja upplysning och forskning.Stiftelsens verksamhetsområde skall vara Göteborgs stad med omnejd. 104 371 823 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja undervisning, uppfostran och utbildning av ungdom, särskilt för sjömanskap och civilt eller militärt sjömansyrke, att understödja vetenskaplig forskning och utbildning vid Stockholms Universitet, att ekonomisktstödja olika sammanslutningar, som utöva hjälpverksamhet bland behövande samt att Läs mer ... 104 128 572 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja konst- och kulturhistorisk vetenskaplig forskning samt därtill hörande undervisning, genom direkta anslag, eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet. 103 593 875 kr
Ändamål är främjande av Museets verksamhet. 103 100 878 kr
Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension som givits av anslutna arbetsgivare till anställda, f d anställda samt efterlevande. Utfäst pension kan utgå som ålders-, sjuk- eller efterlevandepension. 102 594 778 kr
Stiftelsen Institutet för Högre Marknadsföringsutbildning IHM har till uppgift att bedriva och främja utbildning av marknadsförare och att därvid även stödja utvecklingsarbete som syftar till att främja sådan utbildning. 102 122 000 kr
Att bedriva och stödja Svenska kyrkans och dess församlingars arbete för internationell diakoni på så sätt att det sker ett långsiktigt och hållbart utvecklingssamarbete, att insatser vidtas utomlands för flyktingarbete och i katastrofarbete och attdet bedrivs opinionsbildning i olika rättvisefrågor. Läs mer ... 100 484 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att inom Herrljunga kommun tillgodose hantverkets och industrins behov av arbetslokaler. 100 353 563 kr
Stiftelsen har till ändamål att, inom förutvarande Göteborg och Bohus län, stödja blinda och synskadade framförallt genom hjälp till självhjälp, att lämna bidrag för åtgärder ämnade att förebygga och förhindra blindhet och synskada, samt att lämna bidrag till forskning kring Läs mer ... 100 000 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag, direkt och indirekt, till behövande personer bosatta i Linköping med omnejd. 100 000 000 kr
Stiftelsens har till ändamål att:- främja regionens näringsliv genom bidrag till utvecklingsprojekt- främja regionens ungdoms- och/eller idrottsverksamhet- främja utbildning inom elektronik- lämna bidrag eller stipendium för utbildning och/eller kompetensutveckling, företrädesvis till personer med anknytning till amokabel AB- främja miljöarbeteBerättigade att Läs mer ... 100 000 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av understöd eller bidrag huvudsakligen till sådana personer, institutioner eller sammanslutningar, som har sin hemvist eller sin verksamhet i Göteborg eller eljest har nära anknytning till denna stad främja barns vård och uppfostran, Läs mer ... 99 004 664 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att verka för jordbrukets främjande och bedriva utbildning inom Naturbruksområdet. 98 940 997 kr
Stiftelsens ändamål är att utöva hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna och sjuka, främja barns och ungdoms vård och fostran samt stödja åtgärder och anstalter för beredande av undervisning och utbildning. Understöden skola lämnas till personer, som äro bosatta i Lund, i Läs mer ... 98 915 933 kr
Stiftelsen har till ändamål att verka för den öppna och slutna djursjukvården i Stor-Stockholm.Stiftelsen skall förvalta de medel som kommer att tillföras stiftelsen samt i första hand använda dessa medel för att få till stånd och driva djursjukhus i Stor-Stockholm. Läs mer ... 98 914 085 kr
Räntan av donationskapitalet kan i fem årliga pensioner efter Riddarhusdirektionens beprövande utdelas till änkor eller äldre ogifta döttrar av adlig börd med företrädesrätt för släkingar till oss. 98 685 672 kr
Att främja barns och annan ungdoms vård, fostran och utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka och lytta.Tillgodoseendet av dessa ändamål skall ske i första hand genom att lämna understöd till nödställda änkor och barn efter f d Läs mer ... 97 984 114 kr
Disponibel avkastning skall oavkortad användas till jordbrukets bästa genom att efter Akademiens gottfinnande antingen i form av resestipendier eller såsom belöningar eller i annan form av understöd väcka håg och intresse för jordbruket hos yngre eller äldre stävsamma svenska medborgare Läs mer ... 97 377 807 kr
Stiftelsen ändamål är att varaktigt- verka för att säkerställa barns rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter;- ge stöd till barn och vuxna i utsatta situationer eller katastrofer;- lämna bidrag för utbildning och fortbildning;- främja samarbete över gränser, såväl nationsgränser Läs mer ... 97 301 032 kr
Avkastningen av Stiftelsens kapital må efter styrelsens prövning användas till 1) gratial till behövande änkor efter vid de Kungl. Hovstaternas ekonomifunktion, livréfunktion samt hovstallet, ävensom efter vid husgerådskammaren, de kungliga slotten och Kungliga Djurgården anställda personer som avlidit i tjänsten, Läs mer ... 97 073 246 kr
Att med medel från fonden helt eller delvis bestrida kostnader för trygghetsåtgärder för anställda inom KFS-företagen, för sysselsättningsfrämjande och/eller utvecklingsåtgärder, som Trygghetsrådet beslutar vidtaga enligt Trygghetsavtalet KFS.Att utbetala av Rådet beslutade avgångsersättningar (AGE). Läs mer ... 97 042 000 kr
Ändamålet är att främja tjänstemannaorganisationernas utbildningsverksamhet, att stödja eller anförskaffa och driva en kursgård samt att lämna understöd för utbildningsändamål till enskilda personer eller ideella organisationer. 96 597 000 kr
Sodalitiet skall för framtiden äga bestånd som from stiftelse och dess egendom användas för främjande av sådana kyrkliga ändamål inom Lunds stift, vilka icke författningsenligt ankomma på församling eller annan att bekosta. Läs mer ... 96 334 907 kr