Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Total records: 15,765
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på 219,401,000 kr
Den årliga avkastningen, sedan minst tio procent därav lagts till fondens kapital, skall användas i första hand till pensioner åt ålderstigna tjänarinnor som under lång tid innehaft tjänst i Stockholm. Sällskapet får bestämma pensionsbeloppen. I andra hand får disponibel avkastning 219,100,000 kr
Ändamålet är att främja en god stabilitet i infrastrukturen för Internet i Sverige samt främja forskning, utbildning och undervisning inom data- och telekommunikation, särskilt med inriktning på Internet. 215,390,759 kr
Stiftelsen som är ett allmännyttigt bostadsföretag har till föremål för sin verksamhet att inom Bollebygds kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga, och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. 215,105,949 kr
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension för tjänstemän enligt allmän pensionsplan eller andra utfästelser om pension, som givits av Parker Hannifin AB (organisationsnummer 556045-9470) åt dess tjänstemän eller deras efterlevande. 214,214,116 kr
Stiftelsen har till ändamål för sin verksamhet att genom lån och bidrag eller på annat sätt ekonomiskt stödja bostadsrättsföreningar med av Riksbyggen ekonomisk förening – fortsättningsvis i dessa stadgar benämnd “Riksbyggen” – godkända stadgar under förutsättning att Riksbyggen har full 213,088,000 kr
Stiftelsen har till ändamål att som särskild stiftelse, i enlighet med bestämmelserna i detta reglemente, verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg, och en i övrigt förbättrad social barnavård. I detta syfte 211,677,000 kr
Stiftelsens ändamål är att av tillgångarnas avkastning skall årligen, sedan därav bestritts löpande utgifter, en tiondel (1/10) fonderas såsom kapitalökning. 2/10 av den årliga avkastningen skall årligen fördelas enligt följande:a) 1/3 till syskon till någondera av Henry eller Gerda Dunker 211,175,849 kr
Till hemsida
Stiftelsen har till ändamål att successivt med sin avkastning, och då den upplöses, med samtliga sina tillgångar utöka Adlerbertska Stipendiestiftelsens kapital. 210,998,458 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att understödja vetenskaplig forskning, som bedrivs i Göteborg eller dess omedelbara närhet. 209,837,143 kr
Disponibel avkastning skall användas till vetenskaplig undervisning och forskning. 207,929,303 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att utöva social hjälpverksamhet bland utslagna unga, gamla och sjuka samt verka för utsatta barns och ungdomars vård, utbildning och fostran. Utbetalningar från stiftelsen skall ske till verksamheter som Stockholms Stadsmission, Röda Korset och liknande 207,325,238 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja ungdoms utbildning inom läkarvetenskapen samt att främja medicinsk vetenskaplig forskning. Därjämte må stiftelsen även främja barn och ungdoms vård och fostran eller utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Till fullföljd 206,287,000 kr
Af den, på sätt ofvan förmäles, till pensioner och stipendier disponerade andel af årsinkomsten skall hälften användas till pensioner på lifstid åt fattiga enkor eller ogifta döttrar af adligt stånd och hälften till stipendier åt medellösa adliga ynglingar, som vid 206,048,145 kr
Stiftelsens syfte är att huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. 205,604,488 kr
Stiftelsens ändamål är att ge stöd och hjälp, i fall då framträdande behov föreligger därav, åt personer som är eller varit verksamma inom sjömansyrket och åt sådana personers anhöriga samt, i andra hand, att även i övrigt verka till nytta 204,187,000 kr
Från fonden för utdelning disponibla medel skola användas till sociala ändamål, i främsta rummet inhemska sådana.Vid användningen av avkastningen skall om möjligt iakttagas, att därmed tillgodoses ändamål, vilka det icke åligger stat, kommun eller annan samhällelig institution att tillgodose. Privatpersonen 201,352,795 kr
Till hemsida
Anslag av stiftelsens medel får beviljas för sociala ändamål till fromma för i Sverige anställda och i Sverige tidigare anställda vid bolaget såsom detta definierats i § 3. I § 12 anges närmare vilka som skall anses hänförliga till kategorin 199,229,000 kr
Den årliga avkastningen skall användas som bidrag till den barnkoloniverksamhet, som de lokala barnkoloniföreningarna i Stockholm bedriver. 198,806,398 kr
Att främja barns och ungdoms vård, fostran eller utbildning. 198,393,840 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att av fondens årliga avkastning må bidrag beviljas till handikappade barn eller ungdomar, dock företrädesvis CP-barn, som på grund av sitt handikapp är i behov av ekonomiskt stöd till vård, uppehälle, fostran eller utbildning. Bidrag må utgå 197,737,242 kr
Ändamålet med stiftelsen är att denna skall utgöra ett samlat forsknings- och utvecklingsinstitut för skogsbruket.I enlighet härmed är stiftelsen huvuduppgifteratt samarbete med andra vetenskapliga institutioner och med beaktande av ekologi- och miljöaspekter – bedriva tillämpad forskning och utveckling, inklusive försöks- 197,647,461 kr
Stiftelsen har till ändamål att underlätta rörelsehindrades situation genom att lämna understöd för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl. a. boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreationsresor samt främja forskning och utvecklingsarbete.Medel som härrör från egendom som tillhört Sällskapet Eugeniahemmets stiftelse skall 196,951,038 kr
Stiftelsen har till ändamål att, utan hänsyn till ras, nationalitet, religion eller politisk åskådning, understödja enskilda personer och organisationer i deras strävanden för internationell förståelse, huvudsakligen genom att i utbildningssyfte bereda ungdom möjlighet att stifta bekantskap med kulturella, ideella och 196,260,994 kr
Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension, som lämnats av Stena Rederi Aktiebolag (organisationsnummer 556057-8360, ursprungligen benämnt Sten A. Olssons Handelsaktiebolag). 194,550,023 kr