Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 18 146 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål skall vara att genom ett vårdhem erbjuda vård och omsorg åt pensionärer i en boendemiljö, som har en judisk kulturell och religiös prägel.Vårdhemmet skall bära namnet Julius och Edith Bambergers Vårdhem. Läs mer ... 70 293 679 kr
Stiftelsen har till ändamål att inom Norra Hestra, Öreryds, Valdshults och Stengårdhults församlingar av Gislaveds kommun samt västra delarna av Källeryds församling av Gnosjö kommun förvärva och/eller arrendera fastigheter i syfte att därå uppföra och förvalta friluftsanläggningar såsom friluftsgård, fritidsbyar, Läs mer ... 70 155 960 kr
Stiftelsens ändamål är att bygga, förvalta och driva moskéer, skolor, daghem och församlingslokaler i Göteborg och andra orter i Sverige samt Norden. Verksamheten ska främja muslimernas möjligheter till religiös och kulturell verksamhet och skall vara helt opolitisk. Den ska vara Läs mer ... 69 903 452 kr
Anslag av stiftelsens medel skall beviljas för sociala ändamål till fromma för anställda som enligt § 2 omfattas av stiftelsen. Sådana sociala ändamål som avses i första stycket är exempelvis lämnande av understöd åt sjuka och behövande, beredande av yrkesutbildning Läs mer ... 69 743 058 kr
Att inom Svenska kyrkan främja barns och ungdoms vård och fostran, samt att främja utbildning och hjälpverksamhet bland behövande. 69 301 637 kr
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till att antingen direkt eller genom förmedling av annan stiftelse eller sammanslutning främja sådana ändamål, som vid varje tidpunkt måste anses besitta högsta grad av allmännytta, varmed undernu rådande förhållanden huvudsakligen skall förstås Läs mer ... 68 075 158 kr
Till hemsida
Stiftelsen, som skall vara en ideell stiftelse utan vinstintressen, skall ha till ändamål att främja kulturlivet i Borås och Sjuhäradsbygden genom att för musikaliska och andra kulturella aktiviteter tillhandahålla ändamålsenliga lokaler inom fastigheten Åhaga i Borås, till i vissa fall Läs mer ... 66 899 017 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige. Stiftelsen får även främja näringsliv, forskning, utbildning, idrott eller kultur, företrädesvis inom Vimmerby Sparbank AB:s verksamhetsområde. 66 327 587 kr
Chalmers stiftelse för teknisk och industriell utveckling har till ändamål att skapa ett effektivt, kvalificerat och till volymen tillfredsställande utnyttjande av CTHs kompetens och resurser för forsknings- och utvecklingsuppdrag i industrins och sektororganens tjänst. Stiftelsen, som arbetar på kommersiell grund, Läs mer ... 65 800 184 kr
Stiftelsens ändamål är att finansiellt stödja forskning och utvecklingsverksamhet vid en högskola för ekonomi och juridik inom Göteborgs universitet. 65 617 941 kr
Att ekonomiskt trygga uppbyggnad av och framtida verksamhet för en handelshögskola vid universietet i Umeå genom att förstärka forskningen och utbildningen i första hand i företagsekonomi, men även inom angränsande ämnesområden inom den blivandehandelshögskolan, samtatt främja relationerna mellan handelshögskolan och Läs mer ... 65 135 850 kr
För behövande barn och ungdomar upp till 18 års ålder 64 144 616 kr
Stiftelsens ändamål är att bedriva skolverksamhet och barnomsorg med en kristen profil. 64 025 071 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja den numismatiska forskningen och därtill hörande utbildning genomatt upprätthålla en separat professur i numismatik och penninghistoria vid vid Stockholms Universitetatt utdela stipendier för universitetsstuderande med inriktning på mynt- och penninghistoria inklusive medaljkonst samt Läs mer ... 63 745 568 kr
Stiftelsen har till ändamål för sin verksamhet att ur den behållna avkastningen på det av Atlas Copco AB till stiftelsen såsom gåva överförda kapitalet om 500 000 kronor samt ur andra medel som kan komma att tillföras stiftelsen, lämna bidrag Läs mer ... 63 271 139 kr
Stiftelsens ändamål är att den disponbila avkastningen skall utdelas som stipendier eller lån till främjande av forskningsbaserad innovationsverksamhet vid Chalmer tekniska högskola med särskild hänsyn till bildande av småföretag i anslutning till högskolans forskning samt till finansiering av en professur Läs mer ... 62 597 228 kr
Sveriges Advokatsamfunds Understödsfond är en stiftelse med ändamål att i första hand bereda understöd åt behövande samfundsledamöter, förutvarande ledamöter, avlidna ledamöters efterlevande makar och barn. När särskilda skäl föreligger kan understöd även beredas åt ledamots eller avliden ledamots frånskilda make. Läs mer ... 62 098 357 kr
Stiftelsens ändamål är att avkastningen årligen skall utdelas till behövande pauvres honteux som skall ha varit boende i Göteborg sedan tio år. 61 920 300 kr
Stiftelsens ändamål är att på uppdrag av Statens Naturvårdsverk svara för viss fastighetsförvaltning av Tyresta nationalpark enligt gällande delegation, att på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län förvalta Tyresta nationalpark och Tyresta naturreservat enligt fastställd skötselplan och meddelande föreskrifter, att Läs mer ... 61 369 288 kr
Stiftelsens ändamål är att trygga Ivan Andersons familjs och avkomlingars ekonomiska existens. Sedan såväl Ivan Andersson, som hans samtliga arvsberättigade barn, barnbarn och barnbarns barn avlidit, skall inte vidare någon del av avkastningen av stiftelsens medel tillfalla Ivan Anderssons avkomligar Läs mer ... 61 081 126 kr
Stiftelsens ändamål ska vara att, själv eller genom annan, främja forskning och utbildning inom nyföretagande och företagsutveckling med särskild inriktning mot företagets tillväxt, logistik, innovation, kvalitet och internationalisering samt ergonomi och design.Ändamålet kan främjas genom bidrag eller stipendier till såväl Läs mer ... 61 052 099 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att bevilja pensioner och andra penningbidrag till behövande personer som1. varit anställda i familj i Göteborg minst 15 år och som slutat sin anställning efter uppnådd allmän pensionsålder eller på grund av sjukdom ellerpå grund av att Läs mer ... 60 598 842 kr
Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning inom ämnesomsättningsområdet vid medicinska fakulteten, Göteborgs Universitet. 60 506 780 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Dalarna genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn Läs mer ... 60 467 000 kr
Stiftelsen ska ha som ändamål att ¤ Främja bevarandet och underhållet av företrädesvis kulturmärkta träbåtar samt att stödja organisationer som verkar för detta,¤ stödja humanitär hjälpverksamhet för att förbättra människors villkor i Sverige och utomlands,¤ att stödja musikkultur genom att Läs mer ... 60 000 000 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att den årliga räntan skall användas till pensioner åt avlidna officerares och civila tjänstemäns samt prästers efterlämnade behövande änkor och oförsörjda döttrar i Malmö.Bidrag får utgå med högst ett tredjedels basbeloppenligt lag om allmän försäkring samt att Läs mer ... 58 946 268 kr
Stiftelsens ändamål är att, på Bibelns och den evangelisk-lutherska bekännelsens (Konkordiebokens) grund, främja rekrytering och utbildning av Guds ords förkunnare. Detta kan ske genom drivande av ett för alla ungdomar öppet kristet gymnasium och enteologisk institution på akademisk nivå.Verksamheten som Läs mer ... 58 885 448 kr
Stiftelsen har till ändamål att i hus och hem som upprättats eller kommer att upprättas på kristen, kyrklig grund av Mariadöttrarnage ensamstående kvinnor möjlighet att med Jungfrun Maria som förebild förverkliga kallelsen till ett gemensamt livi bön och arbete under Läs mer ... 58 757 629 kr
Stiftelsens ändamål och uppgifter äro följande:dels att bereda understöd och fri sjukvård åt behövande personer inom förutvarande Västra Ny (Nykyrka) kommun samt att till denna överlämna medel till sådana kulturella och sociala behov, som kommunen eljest ej är i stånd Läs mer ... 57 980 884 kr
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till att lösa bostadsfrågan och/eller till andra sociala stödåtgärder för personer vilka är i behov av sådan hjälp. 57 980 024 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att i överensstämmelse med lagen om arvsskatt och gåvoskatt främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta genom bidrag till exempelvis Pauvres Honteux i Göteborg, De Läs mer ... 57 888 511 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja forskning, teknisk utveckling och företagande, som bidrar till uthålligt nyttjande av naturresurserna och bevarande av biologisk mångfald. Anslag kan utdelas till företag, institutioner, gupper och enskilda personer, som är verksamma i Sverige. Läs mer ... 57 615 090 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att genom ett ålderdomshem erbjuda vård och omsorg åt pensionärer i en boendemiljö, som har en judisk kulturell och religiös prägel. Ålderdomshemmet står dock med beaktande av olika konfessioners behov öppet för alla, men företrädesvis för Läs mer ... 57 329 249 kr
Avkastningen av fonden är avsedd att begagnas till i främsta rummet förbättring men jämväl i särskilda fall underhåll av bygator inom Norra Möre härad, Kalmar län, företrädesvis inom socknarna Åby, Ryssby, Bäckebo och Kristvalla. Läs mer ... 57 214 895 kr
Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd:1) till utövare av mindre jordbruk, fiske, hemslöjd eller därmed jämförbara näringsidkare inom Örebro län, varvid huvudsyftet skall vara dels att belöna utmärkta prestationer inom yrket och därigenom sporra andra till efterföljd, dels att Läs mer ... 56 909 621 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person, företag eller organisation genom bidrag främja barns och ungdoms fostran och utbildning samt likaledes genom bidrag främja vetenskaplig forskning främst inom områdena ekonomi och handel.Bidrag skall i första hand Läs mer ... 56 483 574 kr
Till hemsida
Att uppföra, äga och förvalta samt på kristen grund driva ett hem, avsett att bereda bostad åt och vård av behövande ålderstigna. Vården skall bedrivas efter samma principer, som gäller för den allmänna åldringsvården. Läs mer ... 56 251 446 kr
Stiftelsen har till ändamål att förvalta det kapital, som nu finnes och som framdeles ställes till stiftelsens förfogande samt att utdela behållen avkastning enligt bestämmelserna här nedan. Med avkastning förstås räntor, utdelningar och därmed jämförliga inkomster men icke värdestegringar eller Läs mer ... 55 882 699 kr
Till hemsida
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... 55 812 000 kr
Till hemsida
Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att med iakttagande av kommunal självkostnads- och likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i kommunen. 55 644 708 kr
Stiftelsen har till ändamål dels att lämna bidrag till behövande patienter inom sådana offentliga psykiatriska öppna och halvöppna vårdformer, som motsvarar den tidigare psykiatriska hjälpverksamheten vid de statliga sinnessjukhusen och dels att understödja vetenskaplig psykiatrisk forskning i Sverige. (Ändring enligt Läs mer ... 55 475 209 kr
Ränteavkastningen av fonden, som av stadsfullmäktige i Göteborg särskilt vid varje tillfälle kan komma att bestämma, skall användas för stadens prydande och förskönande, exempelvis genom anläggning av nya samt utvidgning av redan befintliga parker, planteringar, alléer och öppna platser, inköp Läs mer ... 55 336 976 kr
Till hemsida
Stiftelsen skall ha till ändamål att bedriva och främja forskning och utveckling inom området teknisk och industriell förnyelse och administration samt att medverka i vidareutbildning inom detta område. Stiftelsen skall drivas utan vinstsyfte. 55 277 762 kr
Avkastningen skall av sociala centralnämnden användas för utdelning såsom understöd åt behövande familjer eller ensamstående, med företrädesrätt för sådana som till följd av någon omständighet t ex dödsfall kommit i ogynnsamt försörjningsläge samt att avkastning som inte används skall reserveras Läs mer ... 55 235 770 kr
Stiftelsen skall hava till ändamål att lämna stipendier åt i Göteborg bosatta personer, som idka vetenskapliga, konstnärliga eller eljest kulturella studier. Stipendier skola kunna lämnas icke blott till exempelvis lärare och elever vid svenska universitet, högskolor, gymnasier eller andra dylika Läs mer ... 54 226 204 kr
Till hemsida
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning. 54 109 888 kr
Användas till ett hem för äldre män och kvinnor med företräde för personer ur pauvres honteux, vilka är mantalsskrivna inom Halmstads stad, men i mån av utrymme även från övriga delar av Halland. Läs mer ... 54 034 154 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga eller andra därmed jämförliga kulturella ändamål samt landets näringsliv. 54 034 085 kr
Till hemsida
Att främja landets näringsliv och att främja välgörande, konstnärliga, idrottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål inom Sverige. 53 977 000 kr
Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen. 53 941 234 kr