Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Total records: 18,665
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara,att på ett ändamålsenligt sätt främja vetenskaplig forskning inom områdena konstvetenskap, arkitektur och byggnation,samt att lämna stipendier och/eller bidrag till stöd för utbildning inom de ovanangivna områdena. Stiftelsen skall härvid – om så befinnes lämpligt – 340,593,729 kr
Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms vård och uppfostran, att lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka och lytta, samt att främja vetenskaplig forskning. Till fullföljd av dessa ändamål kan stiftelsen lämna bidrag till barn och ungdom, som äro 325,840,286 kr
Stiftelsens ändamål är att främja sådan vetenskaplig undervisning och forskning som är av betydelse för Svenska Handelsbankens och dess dotterbolags verksamhet genom utgivande av bidrag. Sådant bidrag skall av mottagaren användas inom ramen för stiftelsens ändamål enligt de närmare föreskrifter 322,860,133 kr
Av fondens avkastning skall, sedan 20 % avsatts till kapitalet, återstoden användas till betalning av fondens förvaltning samt till bildande av den dispositionsfond, vilket sistnämnda skall användas till särskilda för staden Linköping gagneliga ändamål av ideel betydelse, vilkas tillgodoseende är 322,104,765 kr
Stiftelsens ändamål är i första hand att främja utvecklingsarbete rörande sådana tekniska hjälpmedel åt handikappade som ger möjligheter till vidgat aktivt liv, främst genom ökad rörlighet inomhus och utomhus och att verka för att dessa hjälpmedel blir kända, producerade och 312,281,490 kr
Stiftelsens ändamål är att stödjaa) den humanbiologiska forskningen vid Uppsala Universitet, företrädesvis grundvetenskaplig forskning med klinisk relevans,b) forskningen inom teknisk fysik vid KTH och Uppsala Universitet och därmed sammanhängande ämnesområden. 308,468,944 kr
Stiftelsen har till ändamål att bidraga till befordrande af sedlighet och gudsfruktan hos arbetsklassen i Göteborg, för hvilket ändamål stiftelsens tillgångar böra i första rummet användas till uppförande derstädes af sunda och väl försedda byggnader, som mot billiga villkor skola 306,057,000 kr
Stiftelsen har till ändamål att ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning för svensk naturvård, särskilt i vad avser problem sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd. Stiftelsen har därvid att förvalta ovannämnda kapital samt andra tillgångar – fast eller lös egendom – 304,768,136 kr
Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag med ändamål att verka för en god bostadsförsörjning inom Tingsryds kommun.Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att inom Tingsryds kommun förvärva fastigheter eller tomträtter samt förvaltapå dem uppförda bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva 292,754,000 kr
Utdrag ur donationsbrev 1666-12-19Academiæ Carolinæs befordring, uppehälle och conservation allenast nyttjas, häfdas och brukas, eftersom ock der allt derföre academiens quæstor rentorna af dessa bemälte gods, när de academien tillfallne äro och alla dervid fallande intrader skall uppbära och dem 286,088,475 kr
Fondens ändamål är att verka för befästande och främjande av svensk kulturminnesvård och humanistisk forskning med närliggande intresseområden. 285,274,679 kr
Stiftelsen Konung Gustav V:s 80-årsfond, som består av medel skänkta till hugfästande av Konungens 80-årsdag, har till ändamål att genom att anslå medel främja vetenskaplig forskning rörande invalidiserande folksjukdomar i Sverige och deras bekämpande, i första hand reumatiska sjukdomar och 281,030,312 kr
Att främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning, dock utan djurförsök. 280,809,752 kr
Att förstärka de vänskapliga förbindelserna mellan de Skandinaviska länderna och Japan och för att främja utbytet mellan folken i de berörda länderna, för att öka den internationella förståelsen och bidraga till fred i världen. I stadgarna skall med”Skandinavien” förstås Danmark, 279,014,694 kr
Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att inom Kinda kommun förvärva fastigheter eller tomter, i syfte att där uppföra, förvalta och försälja bostadshus med tillhörande affärslokaler och kollektiva anordningar.Stiftelsens verksamhet må jämväl omfatta uppförande av småhus för försäljning. 277,955,000 kr
Stiftelsen som är ett allmännyttigt bostadsföretag har till föremål för sin verksamhet att inom Bollebygds kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga, och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. 277,242,960 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning, att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. 274,018,812 kr
Till hemsida
Rapportering av läkemedelsbiverkningar i samarbete med världshälsovårdsorganisationen (WHO). 272,884,000 kr
Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Uddevalla stad förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder. 272,152,769 kr
Stiftelsen har till uppgift att till kyrkliga tjänster utbilda lämpliga personer av evangelisk-luthersk bekännelse för kristen verksamhet bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra, som är i behov av omvårdnad, att anordna utbildning för frivilliga medhjälpare i församlingsarbetet och 271,574,000 kr
Stiftelsens ändamål är att föra ut evangelium till frälsning och frigörelse för hela människan. 265,917,798 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning eller forskning och utbildning inom det merkantila området varmed innefattas handels- och affärsverksamhet såsom marknadsföring, internationell handel, redovisning, handelsrätt och affärsspråk ävensom att i en omfattning motsvarande högst 10 % av avkastningen 265,364,000 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning eller forskning och utbildning inom det merkantila området varmed innefattas handels- och affärsverksamhet såsom marknadsföring, internationell handel, redovisning, handelsrätt och affärsspråk ävensom att i en omfattning motsvarande högst 10 % av avkastningen 265,054,000 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att understödja vetenskaplig forskning, som bedrivs i Göteborg eller dess omedelbara närhet. 259,819,650 kr
Stiftelsen har till ändamål att förvalta och förvärva aktier i Aktiebolaget Borås Tidning samt att verka för att tidningen såsom hittills utkommer såsom ett organ för det fria ordet under bibehållande av tidningens nuvarande moderata borgerliga politiska inriktning samt att 258,015,733 kr