Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Total records: 15,765
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att föra ut evangelium till frälsning och frigörelse för hela människan. 265,917,798 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning eller forskning och utbildning inom det merkantila området varmed innefattas handels- och affärsverksamhet såsom marknadsföring, internationell handel, redovisning, handelsrätt och affärsspråk ävensom att i en omfattning motsvarande högst 10 % av avkastningen 265,054,000 kr
Stiftelsen har till ändamål att förvalta och förvärva aktier i Aktiebolaget Borås Tidning samt att verka för att tidningen såsom hittills utkommer såsom ett organ för det fria ordet under bibehållande av tidningens nuvarande moderata borgerliga politiska inriktning samt att 258,015,733 kr
Stiftelsens ändamål är att stödja den av Rudolf Steiner grundade antroposofiska rörelsen och dess dotterrörelser, företrädesvis i Sverige, ävensom det kristna trossamfundet Kristet Samfund. Ändamålet skall förverkligas genom utdelande av stipendier åt enskilda eller understöd av sådana företag som bedriva 255,118,000 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att åt svenska män och kvinnor med fallenhet och intresse för internationellt industriellt företagande bereda möjligheter till utbildning inom detta område.Stiftelsens avkastning skall användas för att främja utbildning internationellt industriellt företagande inom eller utom landet, 254,145,000 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på 250,216,000 kr
Att driva Vin & Sprithistoriska Museet i syfte att främja vetenskaplig forskning genom att bevara och säkerställa föremål och dokument samt hålla dessa tillgängliga för forskare och allmänheten. Stiftelsen skall härvid främja dels historisk och annan vetenskaplig forskning kring dryckesseder, 241,794,454 kr
Uppföra bostäder som skall upplåtas med låg hyra till pauvres honteux boende i Kalmar. 241,407,156 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande ideer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på 241,285,000 kr
Stiftelsens ändamål är att huvudsakligen främja vård, fostran och utbildning av rörelsehindrade barn och ungdomar i Skåne, vård av behövande rörelsehindrade personer i övrigt, likaså i Skåne, ävensom forskning och utvecklingsarbete beträffande hjälp och hjälpmedel åt rörelsehindrade. 240,886,866 kr
Fondens syftemål är att främja utbyte mellan forskning i Sverige och forskning vid Åbo Akademi. 238,398,282 kr
Stiftelsens ändamål är att a) främja vetenskaplig forskning, företrädesvis inom det medicinska området genom att lämna bidrag till enskilda eller till vetenskapliga institutioner, b) främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta genom att lämna understöd till dessa. I stiftelsens 238,043,423 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta de medel, som Föreningsbanken AB och helägda dotterbolag, som ej övertagits för skydd av fordran, överlämnat till stiftelsen i syfte att ge personalen delägarintresse i banken och med föreskrift att medlen skall komma de 236,855,092 kr
Stiftelsens årliga avkastning skall, sedan 15 % därav lagts till stiftelsens kapital, utbetalas till Stiftelsen för Åbo Akademi i Åbo. 235,573,087 kr
Att låta bygga samt äga och förvalta en eller flera fastigheter å tomtmark inom Uppsala stad för att anskaffa bostadsrum åt studerande vid Uppsala universitet med företräde för studerande av Norrlands Nation. 234,274,439 kr
Att genom penningbidrag främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning. 233,200,000 kr
Stiftelsen Skansen skall med särskild hänsyn till Skansens karaktär av friluftsmuseum ha till ändamål att bedriva en verksamhet som bygger vidare på och utvecklar det nuvarande Skansen genom fortsatta insatser för att levandegöra svensk kultur och natur samt genom att 232,798,000 kr
2016Att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Stiftelsen må ej tillgodose utom riket bosatta utlänningar, ej heller utländsk stiftelse eller sammanslutning. Stiftelsen ger inte bidrag till privatpersoner, se dock http://www.musketorerna.org/ 230,345,223 kr
Till hemsida
Att stödja driften av materialvetenskaplig forskning vid Ångströmlaboratoriet. Stödet skall i första hand avse driftkostnader sammanhängande med driften av fysiska resurser såsom lokaler, inredning och utrustning. 228,475,000 kr
Ändamålet är att ombesörja utbetalningar av de årliga livräntor, som enligt av mig gjorda utfästelser eller enligt detta mitt testamente skola utgå liksom årliga nettoavkastningen på de tillgångar, som belöpa på mina anhörigas andelar; att så länge mina syskonbarn leva, 227,397,084 kr
Den årliga avkastning användes till inrättande och stödjande av sådana undervisningsanstalter, vid vilka någon del av Dalarnas obemedlade ungdom efter genomgående av folkskolan må beredas tillfälle till erhållande av kostnadsfri undervisning för sin praktiska utbildning, men för vilka anslag av 223,482,689 kr
I fråga om Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län främja vetenskaplig forskning samt vetenskaplig och annan undervisning och utbildning, så ock religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga och andra därmed jämförliga kulturella ändamål ävensom att främja nämnda läns jordbruksnäring. 221,469,903 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning, att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. 221,275,229 kr
Stiftelsen har till ändamål att bereda sjukhemsvård åt inom Göteborgs kommun bosatta långvarigt kroppssjuka. 220,157,200 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja skolverksamhet bland ungdom, i första hand Hillelskolan och dess daghems- och fritidsverksamhet samt ungdomsgårdar och bildningsföreningar för ungdom i anslutning till judisk skola eller förskola samt Stockholms Judiska Centers kultur-, bildnings-, idrotts- och sociala 219,921,242 kr