Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 16 174 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsen har till ändamål att främja dels i Sverige boende barns eller ungdoms vård och uppfostran och deras utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell anstalt, dels vård och hjälp till i Sverige boende behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade, samt Läs mer ... 145 395 853 kr
Till hemsida
Ladda ner ansökan
Ändamålet är att främja vetenskaplig forskning inom medicinsk gastroenterologi och gastroenterologisk inriktad kirurgi genom anordnande av föreläsningar och symposier samt genom att lämna understöd för forskning inom dessa områden vid medicinska centra inom eller utom Sverige.Av fondens efter avdrag för Läs mer ... 145 314 503 kr
Stiftelsen har till ändamål att:1 huvudsakligen att lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer eller främja vård och uppforstran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning åt behövande2 i andra hand att i mån Läs mer ... 145 141 776 kr
Att med anslag och stipendier stödja dels habiliterande och rehabiliterande verksamhet för döva och hörselskadade, dels audiologisk forskning. 144 246 872 kr
För främjande av forskning inom Thoraxkirurgin vid Sahlgrenska sjuhuset i Göteborg. Fondens kapital skall på ett betryggande sätt göras räntebärande. Kapitalet får inte minskas. Av den årliga avkastningen skall 20% läggas till fondens egna kapital och resterande 80% årligen oavkortat Läs mer ... 143 768 741 kr
Av avkastningen å denna fond skall årligen 1/10 läggas till kapitalet samt återstoden användas till utbildning eller understöd med lämpliga belopp åt behövande änkor, oförsörjda barn, barn och barnbarn efter avlidna svenska läkare ävensom nödställdasvenska läkare innefattande även rehabilitering, konvalescensvård Läs mer ... 143 768 741 kr
Främjande av oftalmologisk forskning. 143 768 741 kr
Stiftelsens avkastning skall användas för sjuka från Göteborgs och Bohus län. 143 768 741 kr
Av den årliga avkastningen skall minst en tiondel läggas till kapitalet. Före utdelning från samfonden skall beviljade pensioner från Hilda Svederi pensionsfond, Systrarna Hilma och Henrietta Öbergs donationsfond, Åhlströmska pensionsfonden och Handlanden P.R. Erikssons Donationsfond utbetalas så länge mottagarna finns Läs mer ... 143 730 914 kr
Stiftelsens ändamål är att värdesäkra utgående pensioner för anställda och pensionärer i Skandinaviska Enskilda Banken AB, nedan kallad SEB, och dess nuvarande helägda svenska dotterbolag – SEB och angivna dotterbolag betecknas nedan gemensamt SEB-koncernen – samt att understödja följande pensionsfrämjande Läs mer ... 143 590 283 kr
Främja olika former av medicinsk forskning. 142 360 604 kr
Att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen. 142 064 929 kr
Stiftelsen Radiohjälpen, i förkortad form benämnd Radiohjälpen, vars beslutande organ är dess styrelse, har till uppgift att i samråd med Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB samordna radio- och TV-bolagens insamlingsverksamhet för humanitärt ändamål. Verksamheten har Läs mer ... 139 855 000 kr
Stiftelsens ändamål är att främja företagsamhet, företrädesvis hantverk, slöjd, småindustri, jordbruk, skogsbruk och fiske genom attdet ur stiftelsen ska utgå bidrag till åtgärder av gemensamt intresse för ett flertal företagare, såsom forskning, rådgivning, upplysning, yrkesutbildning, försöksverksamhet, utredningar och marknadsundersökningar. Enskild Läs mer ... 137 683 367 kr
Att främja vetenskaplig forskning rörande massmediers framställning, innehåll, samhällspolitiska effekter och tekniska möjligheter. 137 320 408 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig ekonomisk forskning och utbildning vid Göteborgs universitet.Stiftelsen får också, om utvecklingen skulle möjliggöra detta, stödja upprättandet av och verksamheten vid en självständig ekonomihögskola i Göteborg, inom eller utom ramen för universitetet. Läs mer ... 136 290 593 kr
Stiftelsen har till ändamål att inom Vansbro kommun förvärva, uppföra och förvalta bostadsfastigheter med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsen, som är ett kommunalt bostadsföretag, skall icke bedriva annan byggnadsverksamhet än sådan, till vilken utgår statligt eller kommunalt stöd. Läs mer ... 136 034 233 kr
Stiftelsens ändamål är att den årliga räntan skall, sedan 1/20 lagts till kapitalet, utdelas till “pauvres honteux” med belopp ej understigande 300 kronor. 135 562 225 kr
Stiftelsen har till ändamål:att med medel från stiftelsen ge bidrag till arbetsgivare för att möjliggöra förtida pensionsavgångar för arbetstagare, verksamma inom det gemensamma kollektivavtalsområdet, som löper risk att bli uppsagda i samband med rationaliseringsåtgärder eller andra stukturella åtgärder hos arbetsgivarenatt Läs mer ... 135 452 935 kr
Av avkastningen skall för varje år en tiondedel läggas till kapitalet, vilket ej får minskas. I övrigt skall behållna avkastningen, i den mån den icke kan erfordras för täckande av i kapitalbehållningen möjligen uppkommen brist, användas, helst årligen, men åtminstone Läs mer ... 135 014 507 kr
Ändamålet är att inom Sverige befordra folkupplysning och folkuppfostran genom utdelande af understöd till föreningar eller enskilda personer, hvilka arbeta för folkets upplysning eller uppfostran. Uttrycken folkupplysning och folkuppfostran böra tagas i vidsträckt bemärkelse, så att företag, som endast indirekt Läs mer ... 134 370 219 kr
Stiftelsen, som grundats genom ett av bruksägaren Henrik Wilhelm Christian Govenius och hans hustru Alida Mathilda Govenius, född Sjöström, den 26 februari och den 6 mars 1903 upprättat testamente, har till ändamål att, efter förvärvande inom Stockholms stads område av Läs mer ... 133 885 577 kr
Till hemsida
Stiftelsen har till ändamål att efter förvärv av tomträtt till tomt i kvarteret Prinsen i Stockholms stad driva hotellrörelse för sjöfolk och därmed sammanhängande verksamhet såsom tillhandahållande av skriv- och läsrum, bibliotek samt lämplig förströelse och underhållning.Verksamheten skall syfta till Läs mer ... 132 997 242 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara att främja vård av behövande kvinnliga ålderstigna, sjuka eller lytta. Stiftelsens ändamål är även att lämna understöd åt i Helsingborg bosatta kvinnliga personer i den ställning, som vanligen betecknas med uttrycket pauvres honteux. Av den Läs mer ... 131 179 012 kr
Stiftelsens ändamål är att, utan vinstsyfte för enskild person eller organisation, och utan att resultaten förbehålls enskilt företag, främja natur- och samhällsvetenskaplig forskning och utveckling inom områdena transportmedel, livsmedel, energi och finans samt inom andra områden av allmänt intresse för Läs mer ... 131 123 174 kr
Stiftelsens ändamål är att, utan vinstsyfte för enskild person eller organisation, främja utbildning och forskning huvudsakligen inom områdena transportmedel, livsmedel, energi och finans samt inom andra områden av intresse för industriell verksamhet, dock utan att utbildningen förbehålls vissa anställda eller Läs mer ... 130 626 807 kr
Stiftelsens målsättning är att bereda högskolans anställda och studerande tillfälle till motion, rekreation och idrottslig verksamhet. Denna målsättning skall stiftelsen tillgodose genom att uppföra och för framtiden underhålla en idrottshall på universitetsområdet. Hallen skall även i mån av utrymme kunna Läs mer ... 130 591 000 kr
Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av svenska barn eller lämna understöd för svenska barns undervisning eller utbildning. Ändamålet skall fullföljas antingen genom direkta anslag till barn eller genom bidrag till sådana föreningar, sällskap eller andra institutioner, som Läs mer ... 129 487 085 kr
Stiftelsen har till ändamål att – i andra hänseenden än som tillgodoses med allmänna medel – stödja behövande handikappade och långvarigt sjuka personer företrädesvis inom Östergötlands län. 128 860 000 kr
Till hemsida
Stiftelsen har till ändamål1) att insamla och förvalta bidrag till fonden;2) att med medel från fonden bestrida kostnaderna för de sysselsättningfrämjande åtgärder som KFO Handelsanställdas Förbunds Trygghetsråd beslutar vidtaga för tjänstemän som blivit uppsagda eller löper risk att bli uppsagda Läs mer ... 127 425 147 kr
Stiftelsen har till ändamål att förvalta den av Mark Bric Marketing AB lämnade donationen ävensom andra donationsmedel som kan komma från samma eller annan donator och med iakttagande av donators föreskrifter fördela ändamålet tillgängliga medel i överensstämmelse med donationens syften.Donationens Läs mer ... 126 919 247 kr
Stiftelsens ändamål är att som ägare till för närvarande hälften av tidningen Kristianstadsbladet AB med därtill anknuten verksamhet, dels verka för att trygga fortsatt utgivning av tidningen med ett fasthållande av dess liberala kurs i politiskt hänseende och liberala grundsyn Läs mer ... 126 849 547 kr
Stiftelsens ändamål är att trygga pensionsutfästelser, som Bröderna Börjessons Bil AB och övriga företag (arbetsgivare) som anslutit sig till stiftelsen, lämnat till:a) anställda, som är eller varit av bolagsstämman i sådant företag valda ledamöter eller suppleanter i bolagets styrelse eller Läs mer ... 126 615 650 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamheten i Sverige, främst med inriktning på Tingsryds och Älmhults kommuner i Kronobergs län, bl.a. genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma (“Sparbanksaktiebolag”) verka för bevarandet och utvecklandet av Läs mer ... 126 218 110 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att förvalta de tillgångar, som genom testamenten av filosofie doktorn Anna Ahlström och fröken Ellen Terserus tillfallit stiftelsen, att utge årliga understöd till förutvarande lärare i Ahlströmska skolan i Stockholm, som utgått före skolans kommunalisering, Läs mer ... 125 730 603 kr
Bereda helt eller delvis fria bostäder åt behövande ensamstående personer eller familjer, vilka under minst tre år varit bosatta och haft hemortsrätt inom Stockholms Stad. Det är min önskan, att grundkapitalet placeras i fastighet, där, utöver fria upplåtelser enligt ovanstående Läs mer ... 125 706 781 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet, företrädesvis i Rekarne-bygden i Eskilstuna kommun, genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas, och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir Läs mer ... 124 939 064 kr
Stiftelsens ändamål är att meddela undervisning, dels åt förskolebarn, dels åt barn i skolpliktig ålder, dels åt äldre ungdom. Undervisningen skall meddelas i former som står i huvudsaklig överensstämmelse med vad som säges i skollagens § 34 och i övrigt Läs mer ... 124 755 920 kr
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom belysningsteknik. Ändamålet fullgörs genom att stiftelsen lämnar bidrag till personer som verkar för ändamålet och genom de andra åtgärder, som stiftelsens styrelse bedömer som lämpliga. Läs mer ... 124 302 907 kr
Ändamålet är att främja Stiftelsen Sophiahemmets verksamhet. 123 574 239 kr
Främja sådan social verksamhet, som avser vård och uppfostran av barn, beredande av undervisning eller utbildning företrädesvis genom lämnande av understöd därtill, eller hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Där så lämpligen kan ske må stiftelsen jämväl främja nu Läs mer ... 123 521 173 kr
Fondens avkastning skall uteslutande användas till följande ändamål, nämligen ett eller flera för det område som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län *, särskilt Mariestads samhälle samt arbetarna vid Katrinefors Bruk nyttiga ändamål, dock ej sådana, som böra fyllas genom uttaxering Läs mer ... 123 001 637 kr
Till hemsida
Stiftelsen skall hava till ändamål att främja svensk rättshistorisk forskning. 122 121 000 kr
Stiftelsens ändamål är att för en tredjedel af kapitalet inköpa sådan jordegendom, som för åkerbruk eller gräsväxt är otjenlig, men till skogskultur tjenlig. En sådan jordegendom bör successivt besås och planteras med trädslag, passande för jordmånen, om möjligt äfven med Läs mer ... 120 834 352 kr
Fondens disponibla avkastning skall, sedan minst tio och högst tjugo procent därav lagts till kapitalet, användas för uppfyllande av nedan nämnda ändamål: a) understöd åt behövande svenska läkare och behövande svenska läkare och behövande änkor eller barn efter svenska läkare*) Läs mer ... 120 643 087 kr
Vad som därefter återstår (livräntor enl p 1-2 i testamentet) av årliga behållna avkastningen skall användas för inköp av svensk och fransk konst av bestående värde, företrädesvis då av sådan från tiden före 1930. Vid inköpen skall avseende fästas mera Läs mer ... 120 357 844 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att verka till det allmännas fromma i Bohuslän, varvid huvudvikten skall läggas på intressen som berör de anställda vid Uddevallavarvet och Sörviksvarvet. 119 240 987 kr
Disponibel avkastning skall användas till något för f d Linköpings stad nyttigt ändamål eller för “stadens” förskönande, parkanläggning eller dyligt.Med “staden” förstås det område som år 1970 utgjordes av fd Linköpings stad. Läs mer ... 117 658 641 kr
Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Storfors köping, förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder. Stiftelsen skall icke bedriva annan byggnadsverksamhet än sådan, till vilket utgår statligt eller kommunalt stöd. Ändamålet ändrat genom Läs mer ... 116 169 587 kr
Stiftelsen Norrbottens läns arbetsstugor, som haft till syfte att å Norrbottens läns landsbygd upprätta och underhålla såsom internat anordnande arbetsstugor i avsikt “att bereda fattiga barn i länets mest glesbygda trakter skolundervisning och färdighet i handaslöjder efter ortens behov samt Läs mer ... 115 930 095 kr