Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 18 146 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsen Institutet för Högre Marknadsföringsutbildning IHM har till uppgift att bedriva och främja utbildning av marknadsförare och att därvid även stödja utvecklingsarbete som syftar till att främja sådan utbildning. 102 122 000 kr
Att bedriva och stödja Svenska kyrkans och dess församlingars arbete för internationell diakoni på så sätt att det sker ett långsiktigt och hållbart utvecklingssamarbete, att insatser vidtas utomlands för flyktingarbete och i katastrofarbete och attdet bedrivs opinionsbildning i olika rättvisefrågor. Läs mer ... 100 484 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att inom Herrljunga kommun tillgodose hantverkets och industrins behov av arbetslokaler. 100 353 563 kr
Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag, direkt och indirekt, till behövande personer bosatta i Linköping med omnejd. 100 000 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att, inom förutvarande Göteborg och Bohus län, stödja blinda och synskadade framförallt genom hjälp till självhjälp, att lämna bidrag för åtgärder ämnade att förebygga och förhindra blindhet och synskada, samt att lämna bidrag till forskning kring Läs mer ... 100 000 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av understöd eller bidrag huvudsakligen till sådana personer, institutioner eller sammanslutningar, som har sin hemvist eller sin verksamhet i Göteborg eller eljest har nära anknytning till denna stad främja barns vård och uppfostran, Läs mer ... 99 004 664 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att verka för jordbrukets främjande och bedriva utbildning inom Naturbruksområdet. 98 940 997 kr
Stiftelsen ändamål är att varaktigt- verka för att säkerställa barns rättigheter enligt FN:s konvention om barnets rättigheter;- ge stöd till barn och vuxna i utsatta situationer eller katastrofer;- lämna bidrag för utbildning och fortbildning;- främja samarbete över gränser, såväl nationsgränser Läs mer ... 97 301 032 kr
1.Stiftelsens huvudändamål är att främja kristen läkarmission, vilket innebär internationell hjälpverksamhet, speciellt för främjande av barns och ungdoms vård, fostran och utbildning, samt till hjälp och vård av behövande åldringar, sjuka och handikappade.Medel som tillfaller Stiftelsen genom testamente eller livstidsdonationer Läs mer ... 96 286 928 kr
Stiftelsens ändamål skall i första hand vara att lämna understöd till behövande bosatta i Göteborgs kommun.Understöd kan lämnas såväl till enskilda som till organisationer verksamma inom Göteborgs kommun och vars verksamhet är inriktad på understöd till behövande eller annat, som Läs mer ... 96 240 761 kr
Till hemsida
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att allmänt främja vetenskaplig forskning och utbildning till gagn för Sverige och svenska intressen. 96 000 000 kr
Enligt ursprungliga stadgar av den 13 januari 1951.”Stiftelsen har till ändamål att förvalta på grund av 1948 års avtal mellan Statens Bränslekommission, å ena, samt Svenska Cellulosaföreningen respektive Svenska Trämasseföreningen, å andra sidan, ävensom 1950 års avtal mellan Statens Handels- Läs mer ... 95 793 853 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja och stödja medicinsk forskning vid Regionsjukhuset i Örebro.Stiftelsen skall vidare understödja spridningen av väsentliga forskningsrön genom vetenskapliga publikationer, anordnandet av vetenskapliga symposier och konferenser samt genom utbildning. Läs mer ... 94 341 247 kr
Stiftelsens ändamål är att ombesörja yrkesutbildning av ungdom inom jordbruk, skogsbruk eller närliggande verksamhet i enlighet med grundtankarna i de givna donationsbestämmelserna. 94 158 673 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja vård av och boende för behövande äldre, särskilt genom inrättande av bostäder för sådana. För detta ändamål skall Stiftelsen insamla medel bl a genom donationer och gåvor till hedrande av avlidnas minne eller till Läs mer ... 94 083 020 kr
Stiftelsens ändamål är att i första hand lämna understöd åt behövande inom Karin Drumms, släkt eller inom, Karin Drumms förste make, Harald Nilssons släkt eller till de av Karin Drumms vänner, som är i behov av understöd samt att i Läs mer ... 92 619 944 kr
Stiftelsen skall i samverkan med Svenska kyrkans församlingar och andra, i egen regi eller genom hel- eller delägt dotterbolag eller annan organisationsform, i Jesu Kristi anda utföra kärlekens gärningar genom att framför allt bedriva hjälpverksamhet bland behövande.Dessutom skall stiftelsen främja Läs mer ... 92 068 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att lämna bidrag till barns och ungdomsvård och fostran på kulturell och kristen grund i första hand i Sandviken men även inom landet i övrigt. Den kan för ändamålet lämna studiestipendier samt anordna konferenser och kurser. Läs mer ... 90 497 416 kr
Ändamålet är att i första hand utgiva underhållsbidrag till ålderstigna, sjuka eller lytta advokater och avlidna advokaters efterlevande makar och barn samt bidrag till vård, fostran eller utbildning, under barndomen och ungdomen, av barn till avlidna advokater, allt under förutsättning Läs mer ... 90 197 792 kr
Främja vetenskaplig forskning, utöva hjälpverksamhet bland behövande, främja barns och ungdoms vård och fostran samt lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. 89 770 990 kr
Till hemsida
Det är angeläget att stiftarens förmögenhet inte splittras. Samtidigt är det angeläget att såväl stiftarens två döttrar, Anna och Linnea, som deras avkomlingar i rätt nedstigande led i möjligaste mån ska kunna vara ekonomiskt oberoende.2. Stiftelsen ska främja de i Läs mer ... 89 215 000 kr
Stiftelsen, som bildats för hugfästande av Exportföreningens 50-årsjubileum, skall hava till ändamål att åt utlandssvenska barn lämna stipendier för bedrivande av studier i svenska läroanstalter, därvid barn till svenskar i exportnäringarnas utlandstjänst skola i första hand ifrågakomma. Läs mer ... 88 521 967 kr
Stiftelsens ändamål är att bedriva kristen och social humanitär verksamhet i Sverige och främmande länder, i första hand bland barn och ungdom. 88 369 000 kr
Till hemsida
Stiftelsen har till ändamål att beträffande barn och ungdom från Göteborg främja vård och uppfostran eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning. 88 030 271 kr
Till hemsida
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamheten i Sverige, främst med inriktning på Alvesta kommun i Kronobergs län, bl.a. genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma (“Sparbanksaktiebolag”) verka för bevarandet och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande Läs mer ... 87 633 138 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning och forskning om framställning och utgivning av tidningar, tidskrifter och andra periodiska skrifter samt om användning av andra medier för spridning av information och åsikter. I sin verksamhet, som skall avse både Läs mer ... 86 862 000 kr
Fondens behållna avkastning skall årligen fördelas på följande sätt:a) 3/4 skola utdelas såsom stipendier till sådana mindre bemedlade ynglingar och flickor inom Timrå kommun, som visa utpräglad fallenhet och håg för studier och som efter avslutad folkskola fortsätta sina studier Läs mer ... 85 964 810 kr
Stiftelsen har att verka för och stödja sådan skoglig vetenskaplig forskning som avses i 53 § 1 mom e) kommunalskattelagen, i första hand i frågor som är angelägna för det enskilda skogsbruket och övrigt skogsbruk utanför det egentliga storskogsbruket, med Läs mer ... 82 758 151 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, främst med inriktning på Emmaboda kommun i Kalmar län. bl a genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma verka för bevarandet och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande Läs mer ... 81 709 451 kr
Hela avkastningen från stiftelsen skall efter avdrag för förvaltningskostnaderna i första hand disponeras av Stiftelsen för Åbo Akademi. 81 451 388 kr
Stiftelsens ändamål är att med de resurser, som ställts till dess förfogande verka, huvudsakligen genom Föreningen Betaniahemmet, för omsorg om psykiskt utvecklingshämmade och stödja dem så att de, efter sina egna förutsättningar, kan leva ett gott liv.Stiftelsen kan även lämna Läs mer ... 81 082 344 kr
Stiftelsens ändamål är att främja sådan forskning vid Göteborgs Universitet, som riktar sig på medicinska och sociala problem rörande en rimlig barnbegränsning eller en förbättring av mentala funtktioner eller rörelsefunktioner hos åldring. Läs mer ... 81 000 801 kr
Stiftelsens ändamål är att främja sådan vetenskaplig forskning som är av betydelse för SCA-koncernens verksamhet. 79 715 000 kr
Avkastningen av fonden skall i första hand komma behövande, begåvade och skötsamma, vid Göteborgs Universitet studerande till godo i form av stipendier. I övrigt får avkastningen av fonden av styrelsen användas även till annat för Universitetet och dess studenter gagneligt Läs mer ... 77 923 307 kr
Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen. 77 405 398 kr
Avkastningen skall – sedan minst 10 procent av denna lagts till kapitalet – användas till årliga livstidspensioner om lägst 1 000 kr åt behövande personer inom Linköpings kommun som fyllt 60 år och som varit bosatta i kommunen under minst 76 765 840 kr
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig forskning och utveckling främst gällande cancer och närliggande sjukdomsgrupper. 73 787 000 kr
Fondens ändamål är att ge bidrag dels till patienter och före detta patienter från Göteborgs och Bohus län vilka till följd av sin sjukdom eller andra därmed sammanhängande omständigheter är i behov av ekonomiskt stöd, och dels att öka patienters Läs mer ... 73 430 297 kr
Avkastningen utdelas i första hand till äldre och behövande borgare, deras änkor och barn, eller till vissa yrkesidkare i staden och deras änkor och barn. Avkastningen utdelas i andra hand i form av stipendier för utbildning och vidareutbildning inom hantverk Läs mer ... 73 225 663 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamheten i Sverige, främst med inriktning på Tingsryds kommun i Kronobergs län, bl.a. genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma (“Sparbanksaktiebolag”) verka för bevarandet och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande Läs mer ... 73 152 737 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att utdela ett internationellt pris kallat “Marcus Wallenberg-priset”. Priset utdelas för att erkänna, uppmuntra och stimulera banbrytande vetenskapliga forskningsinsatser som väsentligen bidrager till vidgade kunskaper och tekniska framsteg inom skogsindustrins intresseområden. Läs mer ... 73 020 000 kr
Stiftelsens ändamål är att hälften av avkastningen utdelas i poster ej understigande femhundra kronor varje år till behövande ålderstigna,i Sölvesborgs församling folkbokförda kvinnor, och att hälften utdelas likaledes i poster ej understigande femhundra kronor till manlig eller kvinnlig ungdom, som Läs mer ... 72 982 624 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet företrädesvis på Öland genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreninssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor Läs mer ... 72 574 343 kr
Stiftelsens ändamål är att avkastningen skall användas till förmån för Göteborgs samhälle till allmännyttiga, kulturella eller välgörande ändamål. 72 251 947 kr
Till hemsida
Ändamålet är att förvalta till stiftelsen influtna medel och att genom bidrag lindra eller avhjälpa ekonomiska följdverkningar av sjukdom eller skada, som uppkommit vid tjänstgöring inom totalförsvaret, under därmed likartade förhållanden eller eljest i samband med verksamhet vid totalförsvaret. Härutöver Läs mer ... 71 922 720 kr
Till hemsida
Den förenade stiftelsen Per Erikssons och Hedvig Ulfsparres donationsfond, Gästriklandsfonden, får användas för sådana ändamål som tidigare kunnat tillgodoses från endera stiftelse (Kungl. Maj:ts beslut 1971-05-27).Understöd eller pensioner till industriidkare, speciellt sk. bergsmän, lantbrukare och tjänstemän i allmän eller enskild Läs mer ... 71 462 815 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att genom stipendier och premier eller på annat sätt främja utbildning under eller efter skoltiden av flickor, som åtnjuter eller åtnjutit undervisning vid läroanstalter i Göteborg. Flickor hemmahörande i Göteborg skall ges företräde till stipendier.För utdelning Läs mer ... 71 350 581 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta de medel som Koncernens svenska bolag överlämnar till stiftelsen såsom varje anställds tillkommande del i Koncernens resultatbonus för anställda i Sverige. Stiftelsen skall i sin förvaltning följa de villkor som Koncernens svenska bolag uppställt Läs mer ... 70 814 173 kr
Stiftelsens ändamål är: 1 att lämna understöd till personer, som genom ålder, sjukdom eller ekonomiskt nödläge äro i behov därav, vilket understöd kan lämnas antingen direkt eller genom någon institution eller sammanslutning, som åtager sig detta uppdrag.2 att till behövande Läs mer ... 70 668 183 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att utan vinstsyfte för viss enskild person, företag eller organisation bedriva skolverksamhet i Göteborg. Stiftelsen skall övertaga den av AB Göteborgs Högre Samskola bedrivna skolverksamheten.I första hand skall skolverksamheten baseras på det pedagogiska utvecklingsarbete som bedrivs Läs mer ... 70 445 000 kr