Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Total records: 18,665
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är dels att mottaga och förvalta medel, som tillfalla stiftelsen eller Synskadades Riksförbund genom testamente eller gåvobrev, dels att medelst bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja vård av behövande blinda eller vård och fostran av blinda barn eller 472,160,000 kr
Till hemsida
Att ifråga om Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län främja vetenskaplig forskning samt vetenskaplig och annan undervisning och utbildning, så ock religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga och andra därmed jämförliga kulturella ändamål ävensom att främja nämnda läns jordbruksnäring. 456,860,905 kr
Stiftelsen, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Orust kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. 452,483,083 kr
Ändamålet är dels att till arbetstagare som blivit uppsagd eller löper risk att bli uppsagd på grund av arbetsbrist till följd av driftsinskränkning, nedläggelse eller rationalisering av arbetsgivarens verksamhet – utge avgångsersättning (AGE) ochúû- främja åtgärder som underlättar omställning till 452,162,000 kr
Stiftelsens ändamål är att som ett “allmännyttigt bostadsföretag” inom Hallsbergs kommun tillhandahålla bostäder, affärslokaler, lokaler och kollektiva komplement.Stiftelsen skall bedriva social bostadspolitik – dvs tillhandahålla bra bostäder åt alla i goda boendemiljöer utan enskilt vinstintresse.Stiftelsen får för sitt ändamål inom 443,218,541 kr
Stiftelsen Högskolan i Jönköping har till ändamål att som ensam ägare till Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping AB, Ingenjörshögskolan i Jönköping AB samt Högskoleservice i Jönköping AB, i fortsättningen samlingsvis benämnda högskolan, verka 438,023,000 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografien. Stiftelsen skall dessutom – årligen eller vartannat år efter råd och lägenhet – utdela ett fotografiskt pris med guldmedalj till särskilt förtjänt 437,953,667 kr
Stiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostäder har som ändamål att förvärva, äga och förvalta en eller flera fastigheter för att anskaffa sunda och ändamålsenliga bostadsrum åt studerande vid universitet och högskolor i Uppsala kommun med företräde för studenter av Västmanlands-Dala nation. Rummen 437,855,657 kr
Ändamålet är enligt stiftarinnans vilja att “möjliggöra medicinskt vetenskapliga och därmed närstående forskningar av större räckvidd”, varvid det skall tillkomma Karolinska institutet att bestämma rörande användningen av de medel, som skall förbrukas för detta ändamål. Stiftelsens tillgångar skall allt framgent 437,187,983 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på 430,792,000 kr
Stiftelsens ändamål är att stiftsgården Stjärnholm skall vara ett centrum för stiftets barn och ungdom, en mötesplats för kyrka – samhälle – kultur samt en miljö för utbildning, gudstjänst, andlig förnyelse och själavård. Stiftelsens ändamål överensstämmer med målskrivningen för stiftsgården 428,974,000 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på 423,781,000 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning genom anslag till svenska vetenskapsmän samt svenska vetenskapliga och kulturella institutioner.Därjämte men i en omfattning, som icke står i strid mot stiftelsens i första stycket angivna huvudsakliga ndamål, må även lämnas 413,834,041 kr
Till hemsida
Ändamålet är att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i Tjustbygdens Sparbank AB eller, om denna bank skulle ha upphört, i annat svenskt bankaktiebolag i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras 410,776,275 kr
Stiftelsen har till ändamål att utan enskilt vinstsyfte inom Stockholms stad , Uppsala, Enköping, Haninge, Upplandsbro och Kungsängen förvärva, uppföra och förvalta bostadslägenheter. Stiftelsen skall icke bedriva annan byggnadsverksamhet än den som avser uppförande av bostadshus med bostäder, avsedda i 404,031,234 kr
Stiftelsen verkar i nära anknytning till universitet och högskola och är fristående i förhållande till politiska, religiösa och fackliga rörelser. Stiftelsens uppgift är att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. Ev uppkomna överskott skall sedanviss fondbildning ägt rum användas för folkbildningsändamål, pedagogisk 400,296,000 kr
Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att ge stöd till värdefull svensk filmproduktion, att ge stöd till visiningsverksamhet, att medverka i internatioellt samarbete och att utföra uppdrag åt staten inom det filmkulturella området. 392,697,000 kr
Stiftelsen har till ändamål:att äga och/eller förvalta nuvarande markområde vid Gränjesvålen, Idre Kronopark 2:3, samt den ytterligare egendom som enligt stiftelsens styrelses beslut kan komma att tillföras stiftelsen inom Älvdalens kommun,att äga och/eller förvalta de anläggningar som genom stiftelsens försorg 390,805,932 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja 1. Vård eller uppfostran av barn 2. Vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, och 3. Vetenskaplig forskning. 390,639,000 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av barn och att lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning. 385,678,967 kr
Stiftelsen skall främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i Sparbanken Gripen AB eller, om denna bank skulle ha upphört, i annat svenskt bankaktiebolag i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer ochvärderingar bevaras och utvecklas 385,259,000 kr
Stiftelsens ändamål är att främja forskning, utveckling, utbildning, bildning och tillämpning inom naturvetenskap, entreprenörskap, litteratur och musik. 385,000,000 kr
Stiftelsen har till uppgift att till kyrkliga tjänster utbilda lämpliga personer av evangelisk-luthersk bekännelse för kristen verksamhet bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra, som är i behov av omvårdnad, att anordna utbildning för frivilliga medhjälpare i församlingsarbetet och 384,780,000 kr
Stiftelsens har till ändamål atta) främja vetenskaplig forskning och utveckling huvudsakligen inom följande områden: arkitektur, ekonomi, fartyg, finans- och fastighetsverksamhet, handel, medicin, miljö och teknik (“Forskningsdelen”) ochb) främja samtliga konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund (“Kulturdelen”). 372,081,288 kr
Stiftelsens har till ändamål att a) främja vetenskaplig forskning och utveckling huvudsakligen inom följande områden: arkitektur, ekonomi, fartyg, finans- och fastighetsverksamhet, handel, medicin, miljö och teknik (“Forskningsdelen”) och b) främja samtliga konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund (“Kulturdelen”). 342,712,274 kr
Till hemsida