Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 16 174 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Ändamålet med stiftelsen är att denna skall utgöra ett samlat forsknings- och utvecklingsinstitut för skogsbruket.I enlighet härmed är stiftelsen huvuduppgifteratt samarbete med andra vetenskapliga institutioner och med beaktande av ekologi- och miljöaspekter – bedriva tillämpad forskning och utveckling, inklusive försöks- Läs mer ... 197 647 461 kr
Stiftelsen har till ändamål att underlätta rörelsehindrades situation genom att lämna understöd för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl. a. boendeförhållanden, arbetsmöjligheter och rekreationsresor samt främja forskning och utvecklingsarbete.Medel som härrör från egendom som tillhört Sällskapet Eugeniahemmets stiftelse skall Läs mer ... 196 951 038 kr
Stiftelsen har till ändamål att, utan hänsyn till ras, nationalitet, religion eller politisk åskådning, understödja enskilda personer och organisationer i deras strävanden för internationell förståelse, huvudsakligen genom att i utbildningssyfte bereda ungdom möjlighet att stifta bekantskap med kulturella, ideella och Läs mer ... 196 260 994 kr
Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension, som lämnats av Stena Rederi Aktiebolag (organisationsnummer 556057-8360, ursprungligen benämnt Sten A. Olssons Handelsaktiebolag). 194 550 023 kr
Stiftelsens ändamål är att ur fondens årliga avkastning i första hand utdela understöd eller pensioner till behövande, företrädesvis industriidkare, speciellt s. k. bergsmän, lantbrukare och tjänstemän i allmän eller enskild tjänst, ävensom behövande efterlevande efter personer av nämnda kategorier; för Läs mer ... 192 974 447 kr
Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas till främjandet av barns och ungdoms vård och fostran eller för dess utbildning eller att främja vård åt behövande ålderstigna eller sjuka eller lytta, allt i enlighet med bestämmelser i testamente Läs mer ... 192 949 164 kr
Stiftelsen har till ändamål att stödja Pauvres Honteux Vänner i Örebro verksamhet genom att tillhandahålla byggnader för bostadsändamål till utnyttjande av föreningen Pauvres Honteux i Örebro Vänner samt att i övrigt ekonomiskt stödja nyssnämnda förenings verksamhet. Läs mer ... 191 276 374 kr
Stiftelsens ändamål är att tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige, med särskild inriktning på Vinslövsområdet i Hässleholms kommun, bl.a. genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma verka för bevarandet och utvecklandet av sparbanksrörelsens grundläggande Läs mer ... 191 004 069 kr
Att genom utdelande av understöd främja svenska barns och svensk ungdoms fostran och utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta svenskar som oförskyllt råkat i nöd. 188 948 537 kr
Att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning ävensom vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta samt att främja vetenskaplig undervisning eller forskning främst inom det medicinska området.Det är vår önskan att inom ramen av nyss angivet ändamål Läs mer ... 188 864 000 kr
Till hemsida
Utdrag från stiftelseförordnande:§ 1Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd1) för att hjälpa skötsamma, främst obemedlade eller mindre bemedlade inom Örebro län födda och bosatta eller där sedan minst fem år bosatta unga män och kvinnor till utbildning genom studier Läs mer ... 188 207 976 kr
Stiftelsens ändamål är att av avkastningen utdela premier till studerande vid andra läroanstalter i Göteborg än sådana, som äga att få medel till stipendier från Adlerbertska Stipendiestiftelsen, och jämväl till studerande vid vissa högre och lägre läroanstalter, som upprättas i Läs mer ... 188 130 315 kr
Stiftelsen har till ändamål att dels bereda stipendier åt elever vid gymnasierna i förutvarande Göteborgs och Bohus län och åt studerande vid universitet och högskolor i Sverige, dels lämna understöd för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet. Läs mer ... 184 995 234 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja kultur, miljövård, omsorg om barnoch ungdom, sjukvård, social hjälpverksamhet, utbildning och vetenskaplig forskning genom att lämna bidrag till stiftelser och andra typer av organisationer som främjar sådana ändamål. Läs mer ... 181 517 165 kr
Årsräntan skulle tilldelas behövande änkor efter timmermansbröder med företräde för dem, vilkas män varit ledamöter av drätseldirektoriet. Pensioner ur donationsfonden fick utdelas jämväl till i ekonomiskt betryck komna timmermansbröder ävensom tilloförsörjda barn till sådana timmermansbröder äger att disponera avkastningen även Läs mer ... 180 914 477 kr
Avkastningen av hjälpfonden skall i enlighet med bestämmelserna i § 5 genom styrelsens försorg utdelas åt svenska manliga eller kvinnliga målare, skulptörer, grafiker eller tecknare, som på grund av ålder eller sjukdom fått sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt och därigenom blivit Läs mer ... 179 936 358 kr
Stiftelsens uppgift är att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. I denna uppgift ingår att stimulera forskare, lärare och studerande till insatser för ett fritt och frivilligt och för alla öppet studiearbete. Folkuniversitetet ser därvid som en viktig angelägenhet att pröva nya Läs mer ... 179 846 049 kr
Stiftelsen har till ändamål att såsom sin självständiga förmögenhet äga och förvalta vad som tillfaller stiftelsen genom testamente av Axel F. Lindmarker i syfte att dels tillgodose Axel F. och Vilna Lindmarkers gemensamma avkomlingars läroverks- och högskolestudier, dels ock utöva Läs mer ... 179 403 430 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja bostadsförsörjningen inom Hylte kommun. 178 298 000 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att verka till det allmännas fromma, varvid huvudvikten skall läggas på intressen som berör Bohuslän och dess befolkning. 177 792 613 kr
Stiftelsens ändamål är att stödja vetenskaplig forskning i Sverige primärt inom följande områden:DemenssjukdomarHjärt- och kärlsjukdomargenom att årligen i första hand dela ut bidrag till forskare och när så befinnes lämpligt dela ut priser till bemärkta forskare. Stiftelsen kan även i Läs mer ... 177 555 510 kr
Fonden skall ställas till utrikesdepartementets förfogande och avkastningen därav enligt Kungl.Maj:ts bestämmande användas till lönefyllnad eller understöd åt därav förtjänta personer, som ägna sig åt den diplomatiska banan och som för sin utbildning eller fortkomst anses behöva dylik lönefyllnad eller Läs mer ... 175 283 150 kr
Stiftelsens ändamål är att av avkastningen utdela bostadsstipendier i penningar till studerande vid läroanstalter i Göteborg som inte är högre lärosäten. 173 982 378 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att genom lämnande av understöd till vetenskapligt forskningsarbete bidraga till bekämpandet av reumatiska och allergiska sjukdomar samt sjukdomen barnförlamning. Med forskningsarbete avses såväl utforskande av nämnda sjukdomars orsaker och genes, varvid åsyftas både grundforskning och Läs mer ... 173 038 222 kr
Stiftelsens ändamål är att utdela hospitiegåvor till utländska studerande, som studerar vid läroanstalter i Göteborg och vid vissa läroanstalter i Göteborgs närhet. 172 955 061 kr
Stiftelsen har som ändamål att, i nära samarbete med Karolinska sjukhuset (KS) och Karolinska institutet (KI), främja en fördjupad molekylär- och cellbiologisk forskningsverksamhet inom följande områden; hjärt- och kärlsjukdomar, reumatiska/inflammatoriska sjukdomar, endokrina sjukdomar, allergi och beroendesjukdomar samt klinisk genetik.Stiftelsen skall Läs mer ... 170 766 533 kr
Av avkastningen av stiftelsens medel skall för varje år en tiondel läggas till kapitalet och avkastningen i övrigt användas till räntefria amorteringslån eller i särdeles behjärtansvärda fall till gåvounderstöd åt skötsamma och dugande svenska undersåtar till hjälp för dem att Läs mer ... 169 136 241 kr
Ändamålet är att främja vetenskaplig undervisning och forskning i företagsekonomi och företagsjuridik. 165 109 681 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik i Göteborg bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område. 164 395 696 kr
Stiftelsen Sjömanskyrkan i Stockholm – Sjömansinstitutet, som är en stiftelse inom Svenska Kyrkans ram, har till ändamål att i första hand bedriva och understödja verksamheten i Stockholms hamnar för att vara sjömännen till hjälp i andligt och lekamligt avseende och Läs mer ... 163 327 648 kr
Stiftelsens ändamål är att främja publicistisk verksamhet, som är fristående från staten eller andra offentliga organ samt bygger på en moderat idégrund och verkar i det fria näringslivets tjänst. 161 428 874 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet företrädesvis inom Söderhamns kommun genom att som aktieägare i bank och eller företag inom föreningssparbankssektorn/spar- bankssektorn verka för att sparbanksröressens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir Läs mer ... 160 865 000 kr
Stiftelsens ändamål är att tillgodose det i ingressen angivna syftet om att den vetenskapliga forskningen vid i första hand Lunds universitet skulle stimuleras genom att med den löpande avkastning som Stiftelsens förmögenhet genererar och efter avdrag för kapitalisering på högst Läs mer ... 158 858 012 kr
Stiftelsen vars syfte är att främja bostadsförsörjningen i kommunen har till föremål för sin verksamhet att inom Filipstads kommun förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för att därå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsens verksamhet Läs mer ... 158 652 000 kr
Ändamålet är att främja de långsiktiga förutsättningarna för miljöforskning med särskild inriktning på tillämpade frågeställningar och ett tvärvetenskapligt och systemorienterat angreppssätt med tyngdpunk på svenska förhållanden. Läs mer ... 157 459 000 kr
Ändamålet är att främja vetenskaplig medicinsk forskning, företrädesvis inom ämnesgrupperna dermatologi och venereologi. 157 223 526 kr
Behållen avkastning skall användas helst årligen, men åtminstone vart femte år, till räntefria amorteringslån eller i särdeles behjärtansvärda fall gåvounderstöd åt skötsamma och dugande svenska undersåtar till hjälp för dem att inom länet skaffa sig mindre lantgårdar eller s k Läs mer ... 156 616 178 kr
Stiftelsens årliga avkastning skall, sedan 15 % därav lagts till stiftelsens kapital, utbetalas till Föreningen Konstsamfundet f. f. i Helsingfors. 156 480 424 kr
Ändamålet är att “främja vetenskaper och sköna konster, litterära arbeten och skrifters gratis utdelning till allmoge”. 155 927 278 kr
Stiftelsen har till ändamål att i stiftelsen tillhörig fastighet bereda hem åt äldre aktningsvärda kvinnor och män företrädesvis från Karlskrona, men, i den mån utrymme och tillgångar det medgiva, även från andra orter inom Blekinge. Läs mer ... 155 701 846 kr
Stiftelsen Oscar och Anna Ekmans Donationsfond har till ändamål att i enlighet med dessa stadgar främja frivilligt arbete inom den svenska kyrkan och i dess anda, varvid såväl kristligt-kulturella strävanden som kyrklig verksamhet av mera centralt religiös karaktär må understödjas. Läs mer ... 155 105 972 kr
Stiftelsen ska främja välfärd åt nu anställda och tidigare pensionerade medarbetare på Nominit AB, för forskning, till exempel om demenssjudomar och ingenjörs- och entreprenörskap, och för allmännyttig och välgörande verksamhet i Småland, företrädesvis Jönköpings län. Stiftelsens ändamål kan uppfyllas inom Läs mer ... 154 551 099 kr
Stiftelsens ändamål är att använda avkastningen för medicinsk forskning inom området för hjärt- och kärlsjukdomar. 152 838 926 kr
Stiftelsen har till ändamål att i Eslöv med omnejd inrätta och underhålla vårdhem, där sjuka i första hand från Eslövs kommun, vilka ej är i behov av direkt sjukdomsvård, under längre eller kortare tid kan få vård och skötsel, samt Läs mer ... 152 079 555 kr
Återstoden av räntan, sedan dylik avsättning skett, skall återstoden av räntan årligen fördelas inom det område som motsvarar Västbo härad. Räntemedlen skola användas till understödjande av jordbruksförbättringar, såsom betesförbättringar, odling och stenröjning eller dylikt samt utdikning av försumpade marker. Läs mer ... 151 968 869 kr
Stiftelsens ändamål är att av avkastningen utdela bostadsstipendier i penningar till studerande vid Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Handelshögskolan och härefter i Göteborg upprättade lärosäten. 150 182 369 kr
Stiftelsens huvudsakliga uppgift är att med den årliga avkastningen av stiftelsens tillgångar bistå a) anställda vid Asea Brown Boveri AB eller dess svenska dotterbolag utom ABB Fläkt AB,556048-0484 och dess dotterbolag;b) pensionärer, som fram till pensioneringen var anställda vid något Läs mer ... 148 650 146 kr
Stiftelsens verksamhetsområde skall vara Sundborns socken och församling såsom dess gränser funnits angivna under Anders Carlborgsons livstid.Den årliga avkastningen av stiftelsen får, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, användas för följande ändamål,att främja vård och fostran av barn Läs mer ... 148 626 755 kr
Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja klinisk läkarvetenskaplig forskning speciellt i cancersjukdomar genom anslag till med sådan forskning sysselsatta svenska institutioner samt genom forskningsbidrag och stipendier till med sådan forskning sysselsatta vetenskapsmän. Läs mer ... 147 648 074 kr
Stiftelsen har att fylla sin uppgift:1:o Genom noggrann vård, uppehållande av utveckling af mitt G. Mittag-Lefflers matematiska bibliotek med allt hvad därtill hör af manuskript, bref, porträtt, slägtsamlingar, slägtminnen och annat.Biblioteket skall allt fortfarande förvaras i den stora stenvillan å Läs mer ... 147 431 397 kr