Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 16 174 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Fondens uppgift är att utdela studiebidrag till två studiebegåvade ungdomar från Björskog, som studerar vid i första hand lärarhögskola, såväl kvinnliga som manliga , varav den ene av de två första bör vara manlig.Fondens storlek är: etthundrafemtiotusen kronor (150000:-), som Läs mer ... -
Sedan tio procent av avkastningen lagts till kapitalet skall återstående avkastning disponeras av skolstyrelsen och användas till förmån för skolpersonalen företrädesvis som bidrag till studier, studieresor och vetenskapligt och pedagogiskt arbete. -
Stiftelsens ändamål är att i första hand främja vård och fostran av barn och ungdom genom att i samråd med Gnesta Waldorfskoleförening anskaffa och ställa till förfogande lokaler för undervisning enligt Waldorfpedagogiken, samt genom ekonomiskt stödeller i form av gåvor Läs mer ... -
Stiftelsen skall ha till ändamål att genom stipendier och anslag stödja och befrämja konstnärlig, kulturell och social verksamhet. -
Uppsala universitets Torgny Segerstedt-medalj tilldelas vart annat år med början år 1988 svenska vetenskapsmän för särskilt framstående insatser inom humaniora och samhällsvetenskaperna. -
Stiftelsens ändamål skall vara att till studiebegåvade ungdomar, bosatta inom Botkyrka kommun, lämna sådant ekonomiskt bidrag, att en utbildning möjliggörs och kan slutföras. Ekonomiskt bidrag utbetalas endast av det överskott, som uppstår genom förvaltning av stiftelsens medel. Läs mer ... -
Stiftelsens ändamål är att samla in medel till organisationer som stödjer cancerforskning och till särskilda insatser som bidrar till att stödja cancerdrabbade, direkt eller indirekt. Stiftelsen ska under en sammanhängande period om tre år använda minst tre fjärdedelar av sina Läs mer ... -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension, som givits av Lindau & Partners AB, 559000-0849, i fortsättningen benämnd arbetsgivaren, åt dess arbetstagare eller deras efterlevande.Stiftelsen kan också trygga utfästelser som ingår i allmän pensionsplan. Läs mer ... -
Till behövande studerande av Värmlands nation. -
(a) Hela min förmögenhet ska anläggas i räntebärande papper, varav en del i aktier, för att vartannat år annonsera stipendier enligt följande. Till civilisation*- eller samhällskritisk** idé***-utveckling, (riktad mot *institutioner eller institutionaliserade normer, ** offentliga personers ämbete, *** mot konventionellt Läs mer ... -
Efter avdrag av förvaltningskostnaderna lägges ¼ av avkastningen till fondens kapital. återstoden användes till ett stipendium. Stipendiet, som efter i vanlig ordning gjord ansökan utdelas av nationens stipendie- och betygsnämnd, tilldelas en medellös teologie studerande av Södermanlands-Nerikes Nation, med företräde Läs mer ... -
Medlens årliga avkastning skall disponeras så att 10 % lägges till kapitalet, högst 10 % användes för fondens förvaltning och återstoden användes till vetenskaplig forskning inom Sverige för bevarande av gen- och artbestånd inom det svenska kulturlandskapet, med särskild hänsyn Läs mer ... -
En tiondel av den årliga avkastningen av stiftelsens kapital skall sedan förvaltningskostnaderna betalats läggas till kapitalet.Resterande avkastning skall varje år inför jul delas ut till behövande inom Hedvig Eleonoras församling. Avkastning som inte utbetalas skall reserveras för utdelning kommande år.Vid Läs mer ... -
Det övergripande målet med Stiftelsen är att stötta och inspirera människor till fortsatt utveckling trots medfödda eller förvärvade funktionshinder. Att genom bidrag och andra insatser ge stöd till individers möjlighet att upptäcka världen och sig själva efter sina individuella förutsättningar Läs mer ... -
Fondens avkastning skall användas att årligen den 28 november utdela ett antal pensioner om minst ettusen (1.000:-) kronor till i huvudstaden bosatta, fattiga, bildade fruntimmer (pauvres honteux), som icke äro berättiga till fattigvård. -
Hvartannat år utdelas ett års ränta af fonden till en behöfvande medlem af nationen, som gjort sig känd för flit och godt uppförande. Hvartannat år lägges ett års ränta till den ursprungliga fonden. Sålunda fotsättes tills fonden uppgår till fem Läs mer ... -
Stiftelsens uteslutande ändamål är att främja vetenskaplig forskning samt lämna understöd för utbildning och undervisning inom ämnesområdet kliniska farmakologi och farmakoterapi. -
Stiftelsen har bildats för att utan vinstintresse bidra till att skapa förutsättningar för internationell fred och säkerhet.Stiftelsen ska verka opartiskt utan att fästa avseende vid religiös, politisk, nationell eller etnisk tillhörighet. Vidare ska stiftelsens verksamhet präglas av öppenhet, konfliktkänslighet, jämställdhet Läs mer ... -
Fondens avkastning skall användas för utgivande av forskningsstipendier. Sådant stipendium skall årligen tilldelas en synnerligen lovande och förtjänstfull doktorand som avser att bedriva sitt fortsatta doktorandprogram inom ett område som bedöms vara av intresse för en nationelllt och internationellt verksam Läs mer ... -
Stiftelsen har bildats för att äga, vårda och förvalta de tavlor och andra konstföremål som Anna Sjögren som gåva överlämnat till stiftelsen eller som stiftelsen på annat sätt förvärvat och som skall vara deponerade hos Bostadsrättsföreningen Syrengården för utsmyckning av Läs mer ... -
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att finansiera ett avgränsat, tolvstegsbaserat pilotprojekt kallat 12D, ett helt nytt, holistiskt koncept för hjälp till självhjälp mot depression med livslång uppföljning i de tolvstegsbaserade självhjälpsgrupperna DA (Depressed Anonymous).Bidra till forskning och utveckling av självhjälpsprogram Läs mer ... -
Återstoden av avkastningen skall användas till att sporra Svenska odontologer till fortsatt forskning, företrädesvis inom tandfyllningskonsten. -
Stiftelsens ändamål skall vara att till de personer som var anställda i eller pensionerade från Saléninvest AB, Salén Reefer Services AB, Salén Tanker AB, Salén Dry Cargo AB, Salén Energy AB, Sven Salén AB, Salén Technologies AB, Salén Marine Supplies Läs mer ... -
Bidrag till forskning om den deformerade höftledsarthrosen samt resestipendium för forskning inom samma ämnesområde. -