Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 18 146 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Behållen avkastning skall användas helst årligen, men åtminstone vart femte år, till räntefria amorteringslån eller i särdeles behjärtansvärda fall gåvounderstöd åt skötsamma och dugande svenska undersåtar till hjälp för dem att inom länet skaffa sig mindre lantgårdar eller s k Läs mer ... 156 616 178 kr
Stiftelsens årliga avkastning skall, sedan 15 % därav lagts till stiftelsens kapital, utbetalas till Föreningen Konstsamfundet f. f. i Helsingfors. 156 480 424 kr
Stiftelsen har till ändamål att i stiftelsen tillhörig fastighet bereda hem åt äldre aktningsvärda kvinnor och män företrädesvis från Karlskrona, men, i den mån utrymme och tillgångar det medgiva, även från andra orter inom Blekinge. Läs mer ... 155 701 846 kr
Stiftelsen ska främja välfärd åt nu anställda och tidigare pensionerade medarbetare på Nominit AB, för forskning, till exempel om demenssjudomar och ingenjörs- och entreprenörskap, och för allmännyttig och välgörande verksamhet i Småland, företrädesvis Jönköpings län. Stiftelsens ändamål kan uppfyllas inom Läs mer ... 154 551 099 kr
Återstoden av räntan, sedan dylik avsättning skett, skall återstoden av räntan årligen fördelas inom det område som motsvarar Västbo härad. Räntemedlen skola användas till understödjande av jordbruksförbättringar, såsom betesförbättringar, odling och stenröjning eller dylikt samt utdikning av försumpade marker. Läs mer ... 151 968 869 kr
Stiftelsens ändamål är att av avkastningen utdela bostadsstipendier i penningar till studerande vid Göteborgs Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Handelshögskolan och härefter i Göteborg upprättade lärosäten. 150 182 369 kr
Stiftelsens verksamhetsområde skall vara Sundborns socken och församling såsom dess gränser funnits angivna under Anders Carlborgsons livstid.Den årliga avkastningen av stiftelsen får, sedan minst en tiondel därav lagts till kapitalet, användas för följande ändamål,att främja vård och fostran av barn Läs mer ... 148 626 755 kr
Stiftelsen skall ha till huvudsakligt ändamål att främja klinisk läkarvetenskaplig forskning speciellt i cancersjukdomar genom anslag till med sådan forskning sysselsatta svenska institutioner samt genom forskningsbidrag och stipendier till med sådan forskning sysselsatta vetenskapsmän. Läs mer ... 147 648 074 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja dels i Sverige boende barns eller ungdoms vård och uppfostran och deras utbildning vid högskola, universitet eller liknande officiell anstalt, dels vård och hjälp till i Sverige boende behövande ålderstigna, sjuka eller handikappade, samt Läs mer ... 145 395 853 kr
Till hemsida
Ladda ner ansökan
Stiftelsen har till ändamål att:1 huvudsakligen att lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka eller lytta personer eller främja vård och uppforstran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning åt behövande2 i andra hand att i mån Läs mer ... 145 141 776 kr
Främjande av oftalmologisk forskning. 143 768 741 kr
Till hemsida
Stiftelsens avkastning skall användas för sjuka från Göteborgs och Bohus län. 143 768 741 kr
Till hemsida
För främjande av forskning inom Thoraxkirurgin vid Sahlgrenska sjuhuset i Göteborg. Fondens kapital skall på ett betryggande sätt göras räntebärande. Kapitalet får inte minskas. Av den årliga avkastningen skall 20% läggas till fondens egna kapital och resterande 80% årligen oavkortat Läs mer ... 143 768 741 kr
Till hemsida
Av avkastningen å denna fond skall årligen 1/10 läggas till kapitalet samt återstoden användas till utbildning eller understöd med lämpliga belopp åt behövande änkor, oförsörjda barn, barn och barnbarn efter avlidna svenska läkare ävensom nödställdasvenska läkare innefattande även rehabilitering, konvalescensvård Läs mer ... 143 768 741 kr
Till hemsida
Främja olika former av medicinsk forskning. 142 360 604 kr
Till hemsida
Att med iakttagande av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna främja bostadsförsörjningen i kommunen. 142 064 929 kr
Stiftelsens ändamål är att främja företagsamhet, företrädesvis hantverk, slöjd, småindustri, jordbruk, skogsbruk och fiske genom attdet ur stiftelsen ska utgå bidrag till åtgärder av gemensamt intresse för ett flertal företagare, såsom forskning, rådgivning, upplysning, yrkesutbildning, försöksverksamhet, utredningar och marknadsundersökningar. Enskild Läs mer ... 137 683 367 kr
Att främja vetenskaplig forskning rörande massmediers framställning, innehåll, samhällspolitiska effekter och tekniska möjligheter. 137 320 408 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig ekonomisk forskning och utbildning vid Göteborgs universitet.Stiftelsen får också, om utvecklingen skulle möjliggöra detta, stödja upprättandet av och verksamheten vid en självständig ekonomihögskola i Göteborg, inom eller utom ramen för universitetet. Läs mer ... 136 290 593 kr
Stiftelsen har till ändamål att inom Vansbro kommun förvärva, uppföra och förvalta bostadsfastigheter med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsen, som är ett kommunalt bostadsföretag, skall icke bedriva annan byggnadsverksamhet än sådan, till vilken utgår statligt eller kommunalt stöd. Läs mer ... 136 034 233 kr
Av avkastningen skall för varje år en tiondedel läggas till kapitalet, vilket ej får minskas. I övrigt skall behållna avkastningen, i den mån den icke kan erfordras för täckande av i kapitalbehållningen möjligen uppkommen brist, användas, helst årligen, men åtminstone Läs mer ... 135 014 507 kr
Stiftelsens ändamål är att, utan vinstsyfte för enskild person eller organisation, och utan att resultaten förbehålls enskilt företag, främja natur- och samhällsvetenskaplig forskning och utveckling inom områdena transportmedel, livsmedel, energi och finans samt inom andra områden av allmänt intresse för Läs mer ... 131 123 174 kr
Stiftelsens ändamål är att, utan vinstsyfte för enskild person eller organisation, främja utbildning och forskning huvudsakligen inom områdena transportmedel, livsmedel, energi och finans samt inom andra områden av intresse för industriell verksamhet, dock utan att utbildningen förbehålls vissa anställda eller Läs mer ... 130 626 807 kr
Stiftelsens målsättning är att bereda högskolans anställda och studerande tillfälle till motion, rekreation och idrottslig verksamhet. Denna målsättning skall stiftelsen tillgodose genom att uppföra och för framtiden underhålla en idrottshall på universitetsområdet. Hallen skall även i mån av utrymme kunna Läs mer ... 130 591 000 kr
Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av svenska barn eller lämna understöd för svenska barns undervisning eller utbildning. Ändamålet skall fullföljas antingen genom direkta anslag till barn eller genom bidrag till sådana föreningar, sällskap eller andra institutioner, som Läs mer ... 129 487 085 kr
Stiftelsen har till ändamål att – i andra hänseenden än som tillgodoses med allmänna medel – stödja behövande handikappade och långvarigt sjuka personer företrädesvis inom Östergötlands län. 128 860 000 kr
Till hemsida
Stiftelsen har till ändamål att förvalta den av Mark Bric Marketing AB lämnade donationen ävensom andra donationsmedel som kan komma från samma eller annan donator och med iakttagande av donators föreskrifter fördela ändamålet tillgängliga medel i överensstämmelse med donationens syften.Donationens Läs mer ... 126 919 247 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamheten i Sverige, främst med inriktning på Tingsryds och Älmhults kommuner i Kronobergs län, bl.a. genom att som aktieägare i bankaktiebolag med ordet sparbank i sin firma (“Sparbanksaktiebolag”) verka för bevarandet och utvecklandet av Läs mer ... 126 218 110 kr
Stiftelsens ändamål är att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom belysningsteknik. Ändamålet fullgörs genom att stiftelsen lämnar bidrag till personer som verkar för ändamålet och genom de andra åtgärder, som stiftelsens styrelse bedömer som lämpliga. Läs mer ... 124 302 907 kr
Ändamålet är att främja Stiftelsen Sophiahemmets verksamhet. 123 574 239 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att verka till det allmännas fromma i Bohuslän, varvid huvudvikten skall läggas på intressen som berör de anställda vid Uddevallavarvet och Sörviksvarvet. 119 240 987 kr
Till hemsida
Disponibel avkastning skall användas till något för f d Linköpings stad nyttigt ändamål eller för “stadens” förskönande, parkanläggning eller dyligt.Med “staden” förstås det område som år 1970 utgjordes av fd Linköpings stad. Läs mer ... 117 658 641 kr
Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Storfors köping, förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder. Stiftelsen skall icke bedriva annan byggnadsverksamhet än sådan, till vilket utgår statligt eller kommunalt stöd. Ändamålet ändrat genom Läs mer ... 116 169 587 kr
Stiftelsen Norrbottens läns arbetsstugor, som haft till syfte att å Norrbottens läns landsbygd upprätta och underhålla såsom internat anordnande arbetsstugor i avsikt “att bereda fattiga barn i länets mest glesbygda trakter skolundervisning och färdighet i handaslöjder efter ortens behov samt Läs mer ... 115 930 095 kr
Att främja forskning och utveckling, särskilt på hjälpmedelsområdet, inom områdena laryng-, hemi- och glosektomi (munhålcancer) samt främja vård och rehabilitering och ge stöd för behövande sjuka och opererade inom dessa områden, dock ej avseende sådant som åligger stat, landsting och Läs mer ... 114 306 319 kr
Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande ålderstigna personer, tillhörande kategorien pauvres honteus, manliga eller kvinnliga, vilka äro födda eller bosatta inom det område som före 1998-01-01 utgjorde Skaraborgs län.Med Skaraborgs länavses sålunda kommunerna Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Läs mer ... 113 099 088 kr
Till hemsida
Hem för ålderstigna, hederliga personer av “pauvres honteux”. Pensionärshemmets lägenheter skall i första hand upplåtas till de personer som är födda och boende i Halmstad. 112 184 552 kr
Stiftelsens ändamål är att bevara och göra tillgänglig för såväl vetenskaplig forskning som allmänhet de kultur- och industihistoriska miljöer som utgörs av det byggnadsbestånd och de yttre och inre anläggningar, inventarier samt bruks- och konstföremål som tillförts stiftelsen.Stiftelsen skall därvid Läs mer ... 111 278 733 kr
Stiftelsens ändamål är att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. I denna uppgift ingår att stimulera forskare, lärare och studerande till insatser för ett fritt och frivilligt och för alla öppet studiearbete. Stiftelsens ser som en viktig angelägenhet att pröva nya former Läs mer ... 110 465 802 kr
Stiftelsen har som ändamål att, i nära samarbete med Karolinska sjukhuset (KS) och Karolinska institutet (KI), främja en fördjupad experimentell cancerforskning.Stiftelsen skall för ovan angivna ändamål uppföra, äga och förvalta en byggnad. Stiftelsen skall därvid mot skälig ersättning tillhandahålla laboratorium, Läs mer ... 110 240 016 kr
Stiftelsen har till ändamål att utdela disponibel avkastning tilla. personer med nedsatt hälsa och låga inkomster – bosatta i Gävle kommun – för konvalescentvård, rekreationsresor o. dyl.b. humanitära organisationer för aktiviteter för personer – företrädesvis bosatta i Gävle kommun – Läs mer ... 109 549 268 kr
Stiftelsen har till ändamål att åt i Göteborgs kommun mantalsskrivna personer, i första hand åldringar, bereda ålderdomshemsvård och, i fråga om långvarigt kroppssjuka, sjukhemsvård. 108 644 964 kr
Stiftelsens ändamål är att ekonomiskt underlätta ungdoms studier och utbildning 108 403 169 kr
Fondens ändamål är att främja frivillig ideell ungdomsverksamhet. 107 599 276 kr
A) Att främja vård och uppfostran av barn och lämna understöd för beredande av barns och ungdoms undervisning och utbildning samt att utöva hjälpverksamhet bland behövande ålderstigna, sjuka och lytta. Detta syfte skall tillgodoses genom att den årliga avkastningen av Läs mer ... 106 836 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att inom Övertorneå socken förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter i syfte att därpå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsen, som skall vara ett allmännyttigt bostadsföretag, skall icke bedriva anna byggnadsverksamhet Läs mer ... 106 546 000 kr
Stiftelsens ändamål är att bedriva och /eller understödja rehabiliteringsverksamhet företrädesvis vid särskilt för ändamålet upprättade anläggningar för personer med ryggåkommor (inkluderande nack-, bröst-, eller ländryggsåkommor), – företrädesvis för sådanan personer, som på grund av anställning eller på annat sätt har Läs mer ... 105 172 548 kr
Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms vård och fostran, i vilket syfte stiftelsen även må bland annat främja upplysning och forskning.Stiftelsens verksamhetsområde skall vara Göteborgs stad med omnejd. 104 371 823 kr
Till hemsida
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja konst- och kulturhistorisk vetenskaplig forskning samt därtill hörande undervisning, genom direkta anslag, eller anslag till institut för sådan forskning eller verksamhet. 103 593 875 kr
Ändamål enligt länsstyrelsens beslut 2018-09-13Stiftelsens uteslutande ändamål är att bland nedan angivna personer samt deras familjer, främja vård och uppfostran av barn, giva bidrag för beredande av undervisning eller utbildning samt lämna understöd åt behövande, ålderstigna sjuka eller lytta.De ändamål Läs mer ... 103 119 367 kr