Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Total records: 15,765
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Att främja internationellt samarbete på den vetenskapliga forskningens område, i första hand genom att anskaffa och tillhandahålla lokaler i Stockholm. 552,806,000 kr
Till hemsida
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på 552,424,000 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på 532,918,000 kr
Stiftelsen skall ha till syfte att stödja och hjälpa arbetstagare som på grund av arbetsbrist är uppsägningshotade, uppsagda eller arbetslösa. Detsamma gäller i samband med omlokalisering eller motsvarande i fråga om sådana arbetstagare som väljer att inte följa med till 529,383,000 kr
Stiftelsen har till ändamål att för främjandet av Frälsningsarméns verksamhet för barns och ungdoms vård, fostran och utbildning eller för att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, därvid mottaga, äga och förvalta egendom, som tillfaller Frälsningsarmén genom gåva, 525,242,531 kr
Stiftelsen har till ändamål att vårda handikappade, åldriga eller eljest hjälpbehövande personer som, även om de kan försörja sig själva, inte är i stånd att på ett tillfredsställande sätt vårda sig själva. 510,193,000 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att inom Sverige allmänt främja vetenskaplig forskning och skall därjämte inom landet allmänt främja vård och uppfostran av barn, lämna understöd för beredande av utbildning åt barn och ungdom samt främja vård av behövande ålderstigna, 509,900,000 kr
Stiftelsen skall hava till huvudsaklig uppgift att lämna understöd åt behövande gamla och sjuka samt till barn eller ungdom för deras vård och fostran eller utbildning. Behövande handikappade av alla åldrar är berättigade till understöd ur stiftelsen. Stiftelsens avkastning får 506,831,384 kr
Anslag av stiftelsens medel skall beviljas för sociala ändamål till fromma för anställda och tidigare anställda inom Korsnäs verksamheter. I § 8 anges närmare vilka som skall anses hänförliga till kategorin anställda respektive tidigare anställda.Sådana sociala ändamål, som avses i 502,519,008 kr
Skogssällskapets ändamål är att främja skogshushållningen och naturvården. 477,982,000 kr
Stiftelsens ändamål är dels att mottaga och förvalta medel, som tillfalla stiftelsen eller Synskadades Riksförbund genom testamente eller gåvobrev, dels att medelst bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja vård av behövande blinda eller vård och fostran av blinda barn eller 472,160,000 kr
Till hemsida
Att ifråga om Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län främja vetenskaplig forskning samt vetenskaplig och annan undervisning och utbildning, så ock religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga och andra därmed jämförliga kulturella ändamål ävensom att främja nämnda läns jordbruksnäring. 456,860,905 kr
Stiftelsen, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Orust kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. 452,483,083 kr
Ändamålet är dels att till arbetstagare som blivit uppsagd eller löper risk att bli uppsagd på grund av arbetsbrist till följd av driftsinskränkning, nedläggelse eller rationalisering av arbetsgivarens verksamhet – utge avgångsersättning (AGE) ochúû- främja åtgärder som underlättar omställning till 452,162,000 kr
Stiftelsens ändamål är att som ett “allmännyttigt bostadsföretag” inom Hallsbergs kommun tillhandahålla bostäder, affärslokaler, lokaler och kollektiva komplement.Stiftelsen skall bedriva social bostadspolitik – dvs tillhandahålla bra bostäder åt alla i goda boendemiljöer utan enskilt vinstintresse.Stiftelsen får för sitt ändamål inom 443,218,541 kr
Stiftelsen Högskolan i Jönköping har till ändamål att som ensam ägare till Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping AB, Ingenjörshögskolan i Jönköping AB samt Högskoleservice i Jönköping AB, i fortsättningen samlingsvis benämnda högskolan, verka 438,023,000 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografien. Stiftelsen skall dessutom – årligen eller vartannat år efter råd och lägenhet – utdela ett fotografiskt pris med guldmedalj till särskilt förtjänt 437,953,667 kr
Stiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostäder har som ändamål att förvärva, äga och förvalta en eller flera fastigheter för att anskaffa sunda och ändamålsenliga bostadsrum åt studerande vid universitet och högskolor i Uppsala kommun med företräde för studenter av Västmanlands-Dala nation. Rummen 437,855,657 kr
Ändamålet är enligt stiftarinnans vilja att “möjliggöra medicinskt vetenskapliga och därmed närstående forskningar av större räckvidd”, varvid det skall tillkomma Karolinska institutet att bestämma rörande användningen av de medel, som skall förbrukas för detta ändamål. Stiftelsens tillgångar skall allt framgent 437,187,983 kr
Stiftelsens ändamål är att stiftsgården Stjärnholm skall vara ett centrum för stiftets barn och ungdom, en mötesplats för kyrka – samhälle – kultur samt en miljö för utbildning, gudstjänst, andlig förnyelse och själavård. Stiftelsens ändamål överensstämmer med målskrivningen för stiftsgården 428,974,000 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på 423,781,000 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning genom anslag till svenska vetenskapsmän samt svenska vetenskapliga och kulturella institutioner.Därjämte men i en omfattning, som icke står i strid mot stiftelsens i första stycket angivna huvudsakliga ndamål, må även lämnas 413,834,041 kr
Till hemsida
Ändamålet är att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i Tjustbygdens Sparbank AB eller, om denna bank skulle ha upphört, i annat svenskt bankaktiebolag i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras 410,776,275 kr
Stiftelsen har till ändamål att utan enskilt vinstsyfte inom Stockholms stad , Uppsala, Enköping, Haninge, Upplandsbro och Kungsängen förvärva, uppföra och förvalta bostadslägenheter. Stiftelsen skall icke bedriva annan byggnadsverksamhet än den som avser uppförande av bostadshus med bostäder, avsedda i 404,031,234 kr
Stiftelsen verkar i nära anknytning till universitet och högskola och är fristående i förhållande till politiska, religiösa och fackliga rörelser. Stiftelsens uppgift är att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. Ev uppkomna överskott skall sedanviss fondbildning ägt rum användas för folkbildningsändamål, pedagogisk 400,296,000 kr