Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 16 174 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att inom Kinda kommun förvärva fastigheter eller tomter, i syfte att där uppföra, förvalta och försälja bostadshus med tillhörande affärslokaler och kollektiva anordningar.Stiftelsens verksamhet må jämväl omfatta uppförande av småhus för försäljning. Läs mer ... 277 955 000 kr
Rapportering av läkemedelsbiverkningar i samarbete med världshälsovårdsorganisationen (WHO). 272 884 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Uddevalla stad förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder. 272 152 769 kr
Stiftelsen har till uppgift att till kyrkliga tjänster utbilda lämpliga personer av evangelisk-luthersk bekännelse för kristen verksamhet bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra, som är i behov av omvårdnad, att anordna utbildning för frivilliga medhjälpare i församlingsarbetet och Läs mer ... 271 574 000 kr
Stiftelsens ändamål är att föra ut evangelium till frälsning och frigörelse för hela människan. 265 917 798 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning eller forskning och utbildning inom det merkantila området varmed innefattas handels- och affärsverksamhet såsom marknadsföring, internationell handel, redovisning, handelsrätt och affärsspråk ävensom att i en omfattning motsvarande högst 10 % av avkastningen Läs mer ... 265 054 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att förvalta och förvärva aktier i Aktiebolaget Borås Tidning samt att verka för att tidningen såsom hittills utkommer såsom ett organ för det fria ordet under bibehållande av tidningens nuvarande moderata borgerliga politiska inriktning samt att Läs mer ... 258 015 733 kr
Stiftelsens ändamål är att stödja den av Rudolf Steiner grundade antroposofiska rörelsen och dess dotterrörelser, företrädesvis i Sverige, ävensom det kristna trossamfundet Kristet Samfund. Ändamålet skall förverkligas genom utdelande av stipendier åt enskilda eller understöd av sådana företag som bedriva Läs mer ... 255 118 000 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att åt svenska män och kvinnor med fallenhet och intresse för internationellt industriellt företagande bereda möjligheter till utbildning inom detta område.Stiftelsens avkastning skall användas för att främja utbildning internationellt industriellt företagande inom eller utom landet, Läs mer ... 254 145 000 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... 250 216 000 kr
Att driva Vin & Sprithistoriska Museet i syfte att främja vetenskaplig forskning genom att bevara och säkerställa föremål och dokument samt hålla dessa tillgängliga för forskare och allmänheten. Stiftelsen skall härvid främja dels historisk och annan vetenskaplig forskning kring dryckesseder, Läs mer ... 241 794 454 kr
Uppföra bostäder som skall upplåtas med låg hyra till pauvres honteux boende i Kalmar. 241 407 156 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande ideer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... 241 285 000 kr
Stiftelsens ändamål är att huvudsakligen främja vård, fostran och utbildning av rörelsehindrade barn och ungdomar i Skåne, vård av behövande rörelsehindrade personer i övrigt, likaså i Skåne, ävensom forskning och utvecklingsarbete beträffande hjälp och hjälpmedel åt rörelsehindrade. Läs mer ... 240 886 866 kr
Fondens syftemål är att främja utbyte mellan forskning i Sverige och forskning vid Åbo Akademi. 238 398 282 kr
Stiftelsens ändamål är att a) främja vetenskaplig forskning, företrädesvis inom det medicinska området genom att lämna bidrag till enskilda eller till vetenskapliga institutioner, b) främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta genom att lämna understöd till dessa. I stiftelsens Läs mer ... 238 043 423 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta de medel, som Föreningsbanken AB och helägda dotterbolag, som ej övertagits för skydd av fordran, överlämnat till stiftelsen i syfte att ge personalen delägarintresse i banken och med föreskrift att medlen skall komma de Läs mer ... 236 855 092 kr
Stiftelsens årliga avkastning skall, sedan 15 % därav lagts till stiftelsens kapital, utbetalas till Stiftelsen för Åbo Akademi i Åbo. 235 573 087 kr
Att låta bygga samt äga och förvalta en eller flera fastigheter å tomtmark inom Uppsala stad för att anskaffa bostadsrum åt studerande vid Uppsala universitet med företräde för studerande av Norrlands Nation. 234 274 439 kr
Att genom penningbidrag främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning. 233 200 000 kr
Stiftelsen Skansen skall med särskild hänsyn till Skansens karaktär av friluftsmuseum ha till ändamål att bedriva en verksamhet som bygger vidare på och utvecklar det nuvarande Skansen genom fortsatta insatser för att levandegöra svensk kultur och natur samt genom att Läs mer ... 232 798 000 kr
2016Att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Stiftelsen må ej tillgodose utom riket bosatta utlänningar, ej heller utländsk stiftelse eller sammanslutning. Stiftelsen ger inte bidrag till privatpersoner, se dock http://www.musketorerna.org/ Läs mer ... 230 345 223 kr
Till hemsida
Att stödja driften av materialvetenskaplig forskning vid Ångströmlaboratoriet. Stödet skall i första hand avse driftkostnader sammanhängande med driften av fysiska resurser såsom lokaler, inredning och utrustning. 228 475 000 kr
Ändamålet är att ombesörja utbetalningar av de årliga livräntor, som enligt av mig gjorda utfästelser eller enligt detta mitt testamente skola utgå liksom årliga nettoavkastningen på de tillgångar, som belöpa på mina anhörigas andelar; att så länge mina syskonbarn leva, Läs mer ... 227 397 084 kr
Den årliga avkastning användes till inrättande och stödjande av sådana undervisningsanstalter, vid vilka någon del av Dalarnas obemedlade ungdom efter genomgående av folkskolan må beredas tillfälle till erhållande av kostnadsfri undervisning för sin praktiska utbildning, men för vilka anslag av Läs mer ... 223 482 689 kr
I fråga om Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län främja vetenskaplig forskning samt vetenskaplig och annan undervisning och utbildning, så ock religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga och andra därmed jämförliga kulturella ändamål ävensom att främja nämnda läns jordbruksnäring. Läs mer ... 221 469 903 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning, att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. 221 275 229 kr
Stiftelsen har till ändamål att bereda sjukhemsvård åt inom Göteborgs kommun bosatta långvarigt kroppssjuka. 220 157 200 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja skolverksamhet bland ungdom, i första hand Hillelskolan och dess daghems- och fritidsverksamhet samt ungdomsgårdar och bildningsföreningar för ungdom i anslutning till judisk skola eller förskola samt Stockholms Judiska Centers kultur-, bildnings-, idrotts- och sociala Läs mer ... 219 921 242 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... 219 401 000 kr
Den årliga avkastningen, sedan minst tio procent därav lagts till fondens kapital, skall användas i första hand till pensioner åt ålderstigna tjänarinnor som under lång tid innehaft tjänst i Stockholm. Sällskapet får bestämma pensionsbeloppen. I andra hand får disponibel avkastning Läs mer ... 219 100 000 kr
Ändamålet är att främja en god stabilitet i infrastrukturen för Internet i Sverige samt främja forskning, utbildning och undervisning inom data- och telekommunikation, särskilt med inriktning på Internet. 215 390 759 kr
Stiftelsen som är ett allmännyttigt bostadsföretag har till föremål för sin verksamhet att inom Bollebygds kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga, och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Läs mer ... 215 105 949 kr
Stiftelsens uteslutande ändamål är att trygga utfästelser om pension för tjänstemän enligt allmän pensionsplan eller andra utfästelser om pension, som givits av Parker Hannifin AB (organisationsnummer 556045-9470) åt dess tjänstemän eller deras efterlevande. Läs mer ... 214 214 116 kr
Stiftelsen har till ändamål för sin verksamhet att genom lån och bidrag eller på annat sätt ekonomiskt stödja bostadsrättsföreningar med av Riksbyggen ekonomisk förening – fortsättningsvis i dessa stadgar benämnd “Riksbyggen” – godkända stadgar under förutsättning att Riksbyggen har full Läs mer ... 213 088 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att som särskild stiftelse, i enlighet med bestämmelserna i detta reglemente, verka för god vård och uppfostran av barn, som är i behov av särskild omsorg, och en i övrigt förbättrad social barnavård. I detta syfte Läs mer ... 211 677 000 kr
Stiftelsens ändamål är att av tillgångarnas avkastning skall årligen, sedan därav bestritts löpande utgifter, en tiondel (1/10) fonderas såsom kapitalökning. 2/10 av den årliga avkastningen skall årligen fördelas enligt följande:a) 1/3 till syskon till någondera av Henry eller Gerda Dunker Läs mer ... 211 175 849 kr
Till hemsida
Stiftelsen har till ändamål att successivt med sin avkastning, och då den upplöses, med samtliga sina tillgångar utöka Adlerbertska Stipendiestiftelsens kapital. 210 998 458 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att understödja vetenskaplig forskning, som bedrivs i Göteborg eller dess omedelbara närhet. 209 837 143 kr
Disponibel avkastning skall användas till vetenskaplig undervisning och forskning. 207 929 303 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att utöva social hjälpverksamhet bland utslagna unga, gamla och sjuka samt verka för utsatta barns och ungdomars vård, utbildning och fostran. Utbetalningar från stiftelsen skall ske till verksamheter som Stockholms Stadsmission, Röda Korset och liknande Läs mer ... 207 325 238 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja ungdoms utbildning inom läkarvetenskapen samt att främja medicinsk vetenskaplig forskning. Därjämte må stiftelsen även främja barn och ungdoms vård och fostran eller utbildning samt vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Till fullföljd Läs mer ... 206 287 000 kr
Af den, på sätt ofvan förmäles, till pensioner och stipendier disponerade andel af årsinkomsten skall hälften användas till pensioner på lifstid åt fattiga enkor eller ogifta döttrar af adligt stånd och hälften till stipendier åt medellösa adliga ynglingar, som vid Läs mer ... 206 048 145 kr
Stiftelsens syfte är att huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. 205 604 488 kr
Stiftelsens ändamål är att ge stöd och hjälp, i fall då framträdande behov föreligger därav, åt personer som är eller varit verksamma inom sjömansyrket och åt sådana personers anhöriga samt, i andra hand, att även i övrigt verka till nytta Läs mer ... 204 187 000 kr
Från fonden för utdelning disponibla medel skola användas till sociala ändamål, i främsta rummet inhemska sådana.Vid användningen av avkastningen skall om möjligt iakttagas, att därmed tillgodoses ändamål, vilka det icke åligger stat, kommun eller annan samhällelig institution att tillgodose. Privatpersonen Läs mer ... 201 352 795 kr
Till hemsida
Anslag av stiftelsens medel får beviljas för sociala ändamål till fromma för i Sverige anställda och i Sverige tidigare anställda vid bolaget såsom detta definierats i § 3. I § 12 anges närmare vilka som skall anses hänförliga till kategorin Läs mer ... 199 229 000 kr
Den årliga avkastningen skall användas som bidrag till den barnkoloniverksamhet, som de lokala barnkoloniföreningarna i Stockholm bedriver. 198 806 398 kr
Att främja barns och ungdoms vård, fostran eller utbildning. 198 393 840 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att av fondens årliga avkastning må bidrag beviljas till handikappade barn eller ungdomar, dock företrädesvis CP-barn, som på grund av sitt handikapp är i behov av ekonomiskt stöd till vård, uppehälle, fostran eller utbildning. Bidrag må utgå Läs mer ... 197 737 242 kr