Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 18 146 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsens ändamål är att stödjaa) den humanbiologiska forskningen vid Uppsala Universitet, företrädesvis grundvetenskaplig forskning med klinisk relevans,b) forskningen inom teknisk fysik vid KTH och Uppsala Universitet och därmed sammanhängande ämnesområden. 308 468 944 kr
Stiftelsens ändamål är att stödjaa) den humanbiologiska forskningen vid Uppsala Universitet, företrädesvis grundvetenskaplig forskning med klinisk relevans,b) forskningen inom teknisk fysik vid KTH och Uppsala Universitet och därmed sammanhängande ämnesområden. 308 468 944 kr
Stiftelsen har till ändamål att bidraga till befordrande af sedlighet och gudsfruktan hos arbetsklassen i Göteborg, för hvilket ändamål stiftelsens tillgångar böra i första rummet användas till uppförande derstädes af sunda och väl försedda byggnader, som mot billiga villkor skola Läs mer ... 306 057 000 kr
Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag med ändamål att verka för en god bostadsförsörjning inom Tingsryds kommun.Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att inom Tingsryds kommun förvärva fastigheter eller tomträtter samt förvaltapå dem uppförda bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva Läs mer ... 292 754 000 kr
Att bevara, förvalta och driva Farstorps Gård i enlighet med vad som anges under rubrik “Förvaltning av Farstorps gård” i testamentet. Stiftelsen kan härutöver ha till ändamål att främja hembygds, kulturell, utbildnings samt idrottslig verksamhet inom Vetlanda kommun. Läs mer ... 282 776 000 kr
Att förstärka de vänskapliga förbindelserna mellan de Skandinaviska länderna och Japan och för att främja utbytet mellan folken i de berörda länderna, för att öka den internationella förståelsen och bidraga till fred i världen. I stadgarna skall med”Skandinavien” förstås Danmark, Läs mer ... 279 014 694 kr
Ändamålet med stiftelsens verksamhet är att inom Kinda kommun förvärva fastigheter eller tomter, i syfte att där uppföra, förvalta och försälja bostadshus med tillhörande affärslokaler och kollektiva anordningar.Stiftelsens verksamhet må jämväl omfatta uppförande av småhus för försäljning. Läs mer ... 277 955 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Uddevalla stad förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder. 272 152 769 kr
Stiftelsen har till uppgift att till kyrkliga tjänster utbilda lämpliga personer av evangelisk-luthersk bekännelse för kristen verksamhet bland barn och ungdom, ålderstigna, sjuka och andra, som är i behov av omvårdnad, att anordna utbildning för frivilliga medhjälpare i församlingsarbetet och Läs mer ... 271 574 000 kr
Stiftelsens ändamål skall vara att främja vetenskaplig undervisning eller forskning och utbildning inom det merkantila området varmed innefattas handels- och affärsverksamhet såsom marknadsföring, internationell handel, redovisning, handelsrätt och affärsspråk ävensom att i en omfattning motsvarande högst 10 % av avkastningen Läs mer ... 265 054 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att förvalta och förvärva aktier i Aktiebolaget Borås Tidning samt att verka för att tidningen såsom hittills utkommer såsom ett organ för det fria ordet under bibehållande av tidningens nuvarande moderata borgerliga politiska inriktning samt att Läs mer ... 258 015 733 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att åt svenska män och kvinnor med fallenhet och intresse för internationellt industriellt företagande bereda möjligheter till utbildning inom detta område.Stiftelsens avkastning skall användas för att främja utbildning internationellt industriellt företagande inom eller utom landet, Läs mer ... 254 145 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att verka för teknisk utveckling, säkerhet, kvalitet, tillförlitlighet och god yttre och inre miljö samt god energiekonomi inom industrianläggningar och andra anläggningar med kvalificerad teknisk utrustrning.Stiftelsens ändamål skall uppnås genomatt stödja forskning och utvecklingatt bedriva information Läs mer ... 252 553 000 kr
Uppföra bostäder som skall upplåtas med låg hyra till pauvres honteux boende i Kalmar. 241 407 156 kr
Stiftelsens årliga avkastning skall, sedan 15 % därav lagts till stiftelsens kapital, utbetalas till Stiftelsen för Åbo Akademi i Åbo. 235 573 087 kr
Stiftelsen Skansen skall med särskild hänsyn till Skansens karaktär av friluftsmuseum ha till ändamål att bedriva en verksamhet som bygger vidare på och utvecklar det nuvarande Skansen genom fortsatta insatser för att levandegöra svensk kultur och natur samt genom att Läs mer ... 232 798 000 kr
Anslag av stiftelsens medel får beviljas för sociala ändamål till fromma för i Sverige anställda och i Sverige tidigare anställda vid bolagen såsom dessa definierats i § 3. I § 12 anges närmare vilka som skall anses hänförliga till kategorin Läs mer ... 232 781 000 kr
Stiftelsens ändamål är att främja sådan välfärd åt arbetstagare vid företag dels inom inom SCA-koncernen, d v s moder- och dotterföretag, med verksamhet inom Sverige, dels inom Essity-koncernen, dvs moder- och dotterföretag, med verksamhet inom Sverige – i fortsättningen benämnt Läs mer ... 230 599 000 kr
2016Att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning eller vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. Stiftelsen må ej tillgodose utom riket bosatta utlänningar, ej heller utländsk stiftelse eller sammanslutning. Stiftelsen ger inte bidrag till privatpersoner, se dock http://www.musketorerna.org/ Läs mer ... 230 345 223 kr
Till hemsida
Den årliga avkastning användes till inrättande och stödjande av sådana undervisningsanstalter, vid vilka någon del av Dalarnas obemedlade ungdom efter genomgående av folkskolan må beredas tillfälle till erhållande av kostnadsfri undervisning för sin praktiska utbildning, men för vilka anslag av Läs mer ... 223 482 689 kr
Stiftelsens ändamål ska varaa) att bedriva långsiktigt skogsbruk av hög kvalitet på de skogsfastigheter som tillfaller stiftelsen, liksom på eventuella fastigheter vilka stiftelsen senare kan komma att förvärva,b) att främja lokal historisk forskning rörande Tranåstrakten. Det utförs redan sådan forskning Läs mer ... 222 518 201 kr
I fråga om Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län främja vetenskaplig forskning samt vetenskaplig och annan undervisning och utbildning, så ock religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga och andra därmed jämförliga kulturella ändamål ävensom att främja nämnda läns jordbruksnäring. Läs mer ... 221 469 903 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och undervisning, att främja barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning samt att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta. 221 275 229 kr
Till hemsida
Stiftelsen har till ändamål att bereda sjukhemsvård åt inom Göteborgs kommun bosatta långvarigt kroppssjuka. 220 157 200 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja skolverksamhet bland ungdom, i första hand Hillelskolan och dess daghems- och fritidsverksamhet samt ungdomsgårdar och bildningsföreningar för ungdom i anslutning till judisk skola eller förskola samt Stockholms Judiska Centers kultur-, bildnings-, idrotts- och sociala Läs mer ... 219 921 242 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... 219 401 000 kr
Stiftelsen som är ett allmännyttigt bostadsföretag har till föremål för sin verksamhet att inom Bollebygds kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga, och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Läs mer ... 215 105 949 kr
Stiftelsen har till ändamål att successivt med sin avkastning, och då den upplöses, med samtliga sina tillgångar utöka Adlerbertska Stipendiestiftelsens kapital. 210 998 458 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att understödja vetenskaplig forskning, som bedrivs i Göteborg eller dess omedelbara närhet. 209 837 143 kr
Stiftelsens syfte är att huvudsakligen främja välgörande, sociala, konstnärliga, idrottsliga eller andra kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. 205 604 488 kr
Stiftelsens ändamål är att ge stöd och hjälp, i fall då framträdande behov föreligger därav, åt personer som är eller varit verksamma inom sjömansyrket och åt sådana personers anhöriga samt, i andra hand, att även i övrigt verka till nytta Läs mer ... 204 187 000 kr
Anslag av stiftelsens medel får beviljas för sociala ändamål till fromma för i Sverige anställda och i Sverige tidigare anställda vid bolaget såsom detta definierats i § 3. I § 12 anges närmare vilka som skall anses hänförliga till kategorin Läs mer ... 199 229 000 kr
Stiftelsens ändamål är att av fondens årliga avkastning må bidrag beviljas till handikappade barn eller ungdomar, dock företrädesvis CP-barn, som på grund av sitt handikapp är i behov av ekonomiskt stöd till vård, uppehälle, fostran eller utbildning. Bidrag må utgå Läs mer ... 197 737 242 kr
Stiftelsens ändamål är att ur fondens årliga avkastning i första hand utdela understöd eller pensioner till behövande, företrädesvis industriidkare, speciellt s. k. bergsmän, lantbrukare och tjänstemän i allmän eller enskild tjänst, ävensom behövande efterlevande efter personer av nämnda kategorier; för Läs mer ... 192 974 447 kr
Stiftelsens ändamål är att den disponibla avkastningen skall användas till främjandet av barns och ungdoms vård och fostran eller för dess utbildning eller att främja vård åt behövande ålderstigna eller sjuka eller lytta, allt i enlighet med bestämmelser i testamente Läs mer ... 192 949 164 kr
Stiftelsen har till ändamål att stödja Pauvres Honteux Vänner i Örebro verksamhet genom att tillhandahålla byggnader för bostadsändamål till utnyttjande av föreningen Pauvres Honteux i Örebro Vänner samt att i övrigt ekonomiskt stödja nyssnämnda förenings verksamhet. Läs mer ... 191 276 374 kr
Utdrag från stiftelseförordnande:§ 1Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd1) för att hjälpa skötsamma, främst obemedlade eller mindre bemedlade inom Örebro län födda och bosatta eller där sedan minst fem år bosatta unga män och kvinnor till utbildning genom studier Läs mer ... 188 207 976 kr
Stiftelsens ändamål är att av avkastningen utdela premier till studerande vid andra läroanstalter i Göteborg än sådana, som äga att få medel till stipendier från Adlerbertska Stipendiestiftelsen, och jämväl till studerande vid vissa högre och lägre läroanstalter, som upprättas i Läs mer ... 188 130 315 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja kultur, miljövård, omsorg om barnoch ungdom, sjukvård, social hjälpverksamhet, utbildning och vetenskaplig forskning genom att lämna bidrag till stiftelser och andra typer av organisationer som främjar sådana ändamål. Läs mer ... 181 517 165 kr
Stiftelsen har till ändamål att såsom sin självständiga förmögenhet äga och förvalta vad som tillfaller stiftelsen genom testamente av Axel F. Lindmarker i syfte att dels tillgodose Axel F. och Vilna Lindmarkers gemensamma avkomlingars läroverks- och högskolestudier, dels ock utöva Läs mer ... 179 403 430 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja bostadsförsörjningen inom Hylte kommun. 178 298 000 kr
Stiftelsen skall ha till ändamål att verka till det allmännas fromma, varvid huvudvikten skall läggas på intressen som berör Bohuslän och dess befolkning. 177 792 613 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att av avkastningen utdela bostadsstipendier i penningar till studerande vid läroanstalter i Göteborg som inte är högre lärosäten. 173 982 378 kr
Stiftelsens ändamål är att utdela hospitiegåvor till utländska studerande, som studerar vid läroanstalter i Göteborg och vid vissa läroanstalter i Göteborgs närhet. 172 955 061 kr
att genom ekonomiskt stöd hjälpa de anställda och f.d. anställda samt deras familjer vid Sandvik AB eller något av dess helägda svenska dotterbolag, som på grund av sjukdom eller andra ömmande omständigheter är i behov av sådan hjälp. Läs mer ... 171 723 437 kr
Av avkastningen av stiftelsens medel skall för varje år en tiondel läggas till kapitalet och avkastningen i övrigt användas till räntefria amorteringslån eller i särdeles behjärtansvärda fall till gåvounderstöd åt skötsamma och dugande svenska undersåtar till hjälp för dem att Läs mer ... 169 136 241 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vid eller i anslutning till Konung Gustaf V:s Jubileumsklinik i Göteborg bedriven vetenskaplig forskning inom tumörsjukdomarnas område. 164 395 696 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att främja publicistisk verksamhet, som är fristående från staten eller andra offentliga organ samt bygger på en moderat idégrund och verkar i det fria näringslivets tjänst. 161 428 874 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet företrädesvis inom Söderhamns kommun genom att som aktieägare i bank och eller företag inom föreningssparbankssektorn/spar- bankssektorn verka för att sparbanksröressens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir Läs mer ... 160 865 000 kr
Stiftelsen vars syfte är att främja bostadsförsörjningen i kommunen har till föremål för sin verksamhet att inom Filipstads kommun förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för att därå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsens verksamhet Läs mer ... 158 652 000 kr