Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 16 174 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig undervisning- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd, varvid företrädesvis de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena skola komma ifråga.Ändamålet skall tillgodoses genom direkta anslag eller anslag till institut för sådan forskning eller Läs mer ... 553 651 244 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i kommunerna Borås, Bollebygd, Mark och Svenljunga genom att som aktieägare i bank inom föreningssparbankssektorn verka för att föreningssparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn blir en Läs mer ... 553 131 000 kr
Att främja internationellt samarbete på den vetenskapliga forskningens område, i första hand genom att anskaffa och tillhandahålla lokaler i Stockholm. 552 806 000 kr
Till hemsida
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... 552 424 000 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... 532 918 000 kr
Stiftelsen skall ha till syfte att stödja och hjälpa arbetstagare som på grund av arbetsbrist är uppsägningshotade, uppsagda eller arbetslösa. Detsamma gäller i samband med omlokalisering eller motsvarande i fråga om sådana arbetstagare som väljer att inte följa med till Läs mer ... 529 383 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att för främjandet av Frälsningsarméns verksamhet för barns och ungdoms vård, fostran och utbildning eller för att främja vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, därvid mottaga, äga och förvalta egendom, som tillfaller Frälsningsarmén genom gåva, Läs mer ... 525 242 531 kr
Stiftelsen har till ändamål att vårda handikappade, åldriga eller eljest hjälpbehövande personer som, även om de kan försörja sig själva, inte är i stånd att på ett tillfredsställande sätt vårda sig själva. Läs mer ... 510 193 000 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att inom Sverige allmänt främja vetenskaplig forskning och skall därjämte inom landet allmänt främja vård och uppfostran av barn, lämna understöd för beredande av utbildning åt barn och ungdom samt främja vård av behövande ålderstigna, Läs mer ... 509 900 000 kr
Stiftelsen skall hava till huvudsaklig uppgift att lämna understöd åt behövande gamla och sjuka samt till barn eller ungdom för deras vård och fostran eller utbildning. Behövande handikappade av alla åldrar är berättigade till understöd ur stiftelsen. Stiftelsens avkastning får Läs mer ... 506 831 384 kr
Anslag av stiftelsens medel skall beviljas för sociala ändamål till fromma för anställda och tidigare anställda inom Korsnäs verksamheter. I § 8 anges närmare vilka som skall anses hänförliga till kategorin anställda respektive tidigare anställda.Sådana sociala ändamål, som avses i Läs mer ... 502 519 008 kr
Skogssällskapets ändamål är att främja skogshushållningen och naturvården. 477 982 000 kr
Stiftelsens ändamål är dels att mottaga och förvalta medel, som tillfalla stiftelsen eller Synskadades Riksförbund genom testamente eller gåvobrev, dels att medelst bidrag i lämpliga former huvudsakligen främja vård av behövande blinda eller vård och fostran av blinda barn eller Läs mer ... 472 160 000 kr
Till hemsida
Att ifråga om Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län främja vetenskaplig forskning samt vetenskaplig och annan undervisning och utbildning, så ock religiösa, välgörande, sociala, konstnärliga och andra därmed jämförliga kulturella ändamål ävensom att främja nämnda läns jordbruksnäring. Läs mer ... 456 860 905 kr
Stiftelsen, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Orust kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter eller tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Läs mer ... 452 483 083 kr
Ändamålet är dels att till arbetstagare som blivit uppsagd eller löper risk att bli uppsagd på grund av arbetsbrist till följd av driftsinskränkning, nedläggelse eller rationalisering av arbetsgivarens verksamhet – utge avgångsersättning (AGE) ochúû- främja åtgärder som underlättar omställning till Läs mer ... 452 162 000 kr
Stiftelsens ändamål är att som ett “allmännyttigt bostadsföretag” inom Hallsbergs kommun tillhandahålla bostäder, affärslokaler, lokaler och kollektiva komplement.Stiftelsen skall bedriva social bostadspolitik – dvs tillhandahålla bra bostäder åt alla i goda boendemiljöer utan enskilt vinstintresse.Stiftelsen får för sitt ändamål inom Läs mer ... 443 218 541 kr
Stiftelsen Högskolan i Jönköping har till ändamål att som ensam ägare till Internationella Handelshögskolan i Jönköping AB, Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping AB, Ingenjörshögskolan i Jönköping AB samt Högskoleservice i Jönköping AB, i fortsättningen samlingsvis benämnda högskolan, verka Läs mer ... 438 023 000 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig undervisning och forskning inom det naturvetenskapliga området samt inom fotografien. Stiftelsen skall dessutom – årligen eller vartannat år efter råd och lägenhet – utdela ett fotografiskt pris med guldmedalj till särskilt förtjänt Läs mer ... 437 953 667 kr
Stiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostäder har som ändamål att förvärva, äga och förvalta en eller flera fastigheter för att anskaffa sunda och ändamålsenliga bostadsrum åt studerande vid universitet och högskolor i Uppsala kommun med företräde för studenter av Västmanlands-Dala nation. Rummen Läs mer ... 437 855 657 kr
Ändamålet är enligt stiftarinnans vilja att “möjliggöra medicinskt vetenskapliga och därmed närstående forskningar av större räckvidd”, varvid det skall tillkomma Karolinska institutet att bestämma rörande användningen av de medel, som skall förbrukas för detta ändamål. Stiftelsens tillgångar skall allt framgent Läs mer ... 437 187 983 kr
Stiftelsens ändamål är att stiftsgården Stjärnholm skall vara ett centrum för stiftets barn och ungdom, en mötesplats för kyrka – samhälle – kultur samt en miljö för utbildning, gudstjänst, andlig förnyelse och själavård. Stiftelsens ändamål överensstämmer med målskrivningen för stiftsgården Läs mer ... 428 974 000 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... 423 781 000 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning genom anslag till svenska vetenskapsmän samt svenska vetenskapliga och kulturella institutioner.Därjämte men i en omfattning, som icke står i strid mot stiftelsens i första stycket angivna huvudsakliga ndamål, må även lämnas Läs mer ... 413 834 041 kr
Till hemsida
Ändamålet är att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i Tjustbygdens Sparbank AB eller, om denna bank skulle ha upphört, i annat svenskt bankaktiebolag i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras Läs mer ... 410 776 275 kr
Stiftelsen har till ändamål att utan enskilt vinstsyfte inom Stockholms stad , Uppsala, Enköping, Haninge, Upplandsbro och Kungsängen förvärva, uppföra och förvalta bostadslägenheter. Stiftelsen skall icke bedriva annan byggnadsverksamhet än den som avser uppförande av bostadshus med bostäder, avsedda i Läs mer ... 404 031 234 kr
Stiftelsen verkar i nära anknytning till universitet och högskola och är fristående i förhållande till politiska, religiösa och fackliga rörelser. Stiftelsens uppgift är att bedriva folkbildning och vuxenutbildning. Ev uppkomna överskott skall sedanviss fondbildning ägt rum användas för folkbildningsändamål, pedagogisk Läs mer ... 400 296 000 kr
Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att ge stöd till värdefull svensk filmproduktion, att ge stöd till visiningsverksamhet, att medverka i internatioellt samarbete och att utföra uppdrag åt staten inom det filmkulturella området. 392 697 000 kr
Stiftelsen har till ändamål:att äga och/eller förvalta nuvarande markområde vid Gränjesvålen, Idre Kronopark 2:3, samt den ytterligare egendom som enligt stiftelsens styrelses beslut kan komma att tillföras stiftelsen inom Älvdalens kommun,att äga och/eller förvalta de anläggningar som genom stiftelsens försorg Läs mer ... 390 805 932 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja 1. Vård eller uppfostran av barn 2. Vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta, och 3. Vetenskaplig forskning. 390 639 000 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av barn och att lämna understöd för beredande av undervisning och utbildning. 385 678 967 kr
Stiftelsen skall främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i Sparbanken Gripen AB eller, om denna bank skulle ha upphört, i annat svenskt bankaktiebolag i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer ochvärderingar bevaras och utvecklas Läs mer ... 385 259 000 kr
Stiftelsens ändamål är att främja forskning, utveckling, utbildning, bildning och tillämpning inom naturvetenskap, entreprenörskap, litteratur och musik. 385 000 000 kr
Stiftelsen skall vara en gemensam pensionsstiftelse för AB Volvo och övriga svenska företag som ingår i Volvokoncernen samt Volvo Personvagnar AB och övriga svenska företag som ingår i Volvo Personvagnarkoncernen, nedan gemensamt benämnd arbetsgivaren. Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser Läs mer ... 379 778 243 kr
Stiftelsens har till ändamål att a) främja vetenskaplig forskning och utveckling huvudsakligen inom följande områden: arkitektur, ekonomi, fartyg, finans- och fastighetsverksamhet, handel, medicin, miljö och teknik (“Forskningsdelen”) och b) främja samtliga konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund (“Kulturdelen”). Läs mer ... 342 712 274 kr
Till hemsida
Stiftelsens huvudsakliga ändamål skall vara,att på ett ändamålsenligt sätt främja vetenskaplig forskning inom områdena konstvetenskap, arkitektur och byggnation,samt att lämna stipendier och/eller bidrag till stöd för utbildning inom de ovanangivna områdena. Stiftelsen skall härvid – om så befinnes lämpligt – Läs mer ... 340 593 729 kr
Stiftelsens ändamål är att främja barns och ungdoms vård och uppfostran, att lämna understöd åt behövande ålderstigna, sjuka och lytta, samt att främja vetenskaplig forskning. Till fullföljd av dessa ändamål kan stiftelsen lämna bidrag till barn och ungdom, som äro Läs mer ... 325 840 286 kr
Stiftelsens ändamål är att främja sådan vetenskaplig undervisning och forskning som är av betydelse för Svenska Handelsbankens och dess dotterbolags verksamhet genom utgivande av bidrag. Sådant bidrag skall av mottagaren användas inom ramen för stiftelsens ändamål enligt de närmare föreskrifter Läs mer ... 322 860 133 kr
Av fondens avkastning skall, sedan 20 % avsatts till kapitalet, återstoden användas till betalning av fondens förvaltning samt till bildande av den dispositionsfond, vilket sistnämnda skall användas till särskilda för staden Linköping gagneliga ändamål av ideel betydelse, vilkas tillgodoseende är Läs mer ... 322 104 765 kr
Stiftelsens ändamål är i första hand att främja utvecklingsarbete rörande sådana tekniska hjälpmedel åt handikappade som ger möjligheter till vidgat aktivt liv, främst genom ökad rörlighet inomhus och utomhus och att verka för att dessa hjälpmedel blir kända, producerade och Läs mer ... 312 281 490 kr
Stiftelsens ändamål är att stödjaa) den humanbiologiska forskningen vid Uppsala Universitet, företrädesvis grundvetenskaplig forskning med klinisk relevans,b) forskningen inom teknisk fysik vid KTH och Uppsala Universitet och därmed sammanhängande ämnesområden. 308 468 944 kr
Stiftelsens ändamål är att stödjaa) den humanbiologiska forskningen vid Uppsala Universitet, företrädesvis grundvetenskaplig forskning med klinisk relevans,b) forskningen inom teknisk fysik vid KTH och Uppsala Universitet och därmed sammanhängande ämnesområden. 308 468 944 kr
Stiftelsen har till ändamål att bidraga till befordrande af sedlighet och gudsfruktan hos arbetsklassen i Göteborg, för hvilket ändamål stiftelsens tillgångar böra i första rummet användas till uppförande derstädes af sunda och väl försedda byggnader, som mot billiga villkor skola Läs mer ... 306 057 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att ekonomiskt stödja vetenskaplig forskning för svensk naturvård, särskilt i vad avser problem sammanhängande med markvård, vattenvård, landskapsvård och växtskydd. Stiftelsen har därvid att förvalta ovannämnda kapital samt andra tillgångar – fast eller lös egendom – Läs mer ... 304 768 136 kr
Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag med ändamål att verka för en god bostadsförsörjning inom Tingsryds kommun.Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att inom Tingsryds kommun förvärva fastigheter eller tomträtter samt förvaltapå dem uppförda bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva Läs mer ... 292 754 000 kr
Utdrag ur donationsbrev 1666-12-19Academiæ Carolinæs befordring, uppehälle och conservation allenast nyttjas, häfdas och brukas, eftersom ock der allt derföre academiens quæstor rentorna af dessa bemälte gods, när de academien tillfallne äro och alla dervid fallande intrader skall uppbära och dem Läs mer ... 286 088 475 kr
Fondens ändamål är att verka för befästande och främjande av svensk kulturminnesvård och humanistisk forskning med närliggande intresseområden. 285 274 679 kr
Stiftelsen Konung Gustav V:s 80-årsfond, som består av medel skänkta till hugfästande av Konungens 80-årsdag, har till ändamål att genom att anslå medel främja vetenskaplig forskning rörande invalidiserande folksjukdomar i Sverige och deras bekämpande, i första hand reumatiska sjukdomar och Läs mer ... 281 030 312 kr
Att främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller utöva hjälpverksamhet bland behövande eller främja vetenskaplig forskning, dock utan djurförsök. 280 809 752 kr
Att förstärka de vänskapliga förbindelserna mellan de Skandinaviska länderna och Japan och för att främja utbytet mellan folken i de berörda länderna, för att öka den internationella förståelsen och bidraga till fred i världen. I stadgarna skall med”Skandinavien” förstås Danmark, Läs mer ... 279 014 694 kr