Sök och bläddra bland stiftelser.
Om du vill fördjupa din sökning genom tex ordet: underhåll att bara få stiftelser med underhåll och inte underhållsbidrag osv lägger du på ett mellanslag efter eller före ordet underhåll: ”underhåll ” eller ” underhåll” så får du ett mer detaljerat sökresultat. Endast fantasin sätter gränser för vilka sökord du vill använda.

Söktext:       

Län:  Alla / välj ▼     

Kommun:       

Träffar/sida:      
 • - Alla -
 • Blekinge län
 • Dalarnas län
 • Gotlands län
 • Gävleborgs län
 • Hallands län
 • Jämtlands län
 • Jönköpings län
 • Kalmar län
 • Kronobergs län
 • Norrbottens län
 • Skåne län
 • Stockholms län
 • Södermanlands län
 • Uppsala län
 • Värmlands län
 • Västerbottens län
 • Västernorrlands län
 • Västmanlands län
 • Västra Götalands län
 • Örebro län
 • Östergötlands län

 

Antal stiftelser: 16 174 st
Stiftelsenamn Ändamål Förmögenhet (SEK)  
Stiftelsen skall vara en gemensam pensionsstiftelse för AB Volvo och för övriga svenska företag som ingår i AB Volvokoncernen.Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om ålderspension givna av bolag ingående i AB Volvokoncernen till anställda enligt ITP-planen (som är en Läs mer ... 12 310 328 698 kr
Att stödja naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning. Stiftelsen skall främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för utvecklingen av Sveriges framtida konkurrenskraft. 10 887 239 000 kr
Till hemsida
Att främja och understödja till Sverige anknuten vetenskaplig forskning. Därvid skall gälla att verksamheten skall ges en betydande flexibilitet och att i princip inte något forskningsområde skall vara uteslutet från möjligheten att erhålla bidrag från fonden, men att företräde skall Läs mer ... 9 208 503 000 kr
Till hemsida
Stiftelsen skall vara en gemensam pensionsstiftelse för Volvo Personvagnar AB och övriga svenska företag som ingår i Volvo Personvagnarkoncernen.Stiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om ålderspension givna av bolag ingående i Volvo Personvagnarkoncernen till anställda enligt ITP-planen (som är en Läs mer ... 8 151 086 635 kr
Stiftelsen vars benämning skall vara Stiftelsen för Kunskaps- och Kompentensutveckling, har följande ändamål:a. Stöd till kunskaps- och kompetensutbyte mellan å ena sidan näringslivet och å andra sidan universitet, högskolor och forskningsinstitut.b. Finansiering av forskning vid mindre och medelstora högskolor samt Läs mer ... 3 909 526 748 kr
Stiftelsen har till ändamål att som ensam ägare till Chalmers tekniska högskola AB, i fortsättningen benämnt Chalmers, verka för att detta bolag inom tekniska, matematiskt-naturvetenskapliga och därmed samhörande vetenskaper bedriver utbildning och forskning på en internationellt hög nivå, att verka Läs mer ... 3 762 488 000 kr
Att stödja forskning och utbildning med denna inriktning vid en ny struktur för högre utbildning i södra Stockholmsregionen utan begränsningar till vissa discipliner. 3 515 807 766 kr
Öfver hela min återstående realiserbara förmögenhet förfogas på följande sätt: kapitalet, af utredningsmännen realiseradt till säkra värdepapper, skall utgöra en fond, hvars ränta årligen utdelas som prisbelöning åt dem, som under det förlupne årethafva gjort menskligheten den största nytta. Räntan Läs mer ... 2 856 938 000 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål är att stödja, stimulera och belöna utbildning och vetenskaplig forskning på ett sådant sätt att entreprenörskap, miljö, kompetens, hälsa och social utveckling främjas – regionalt, nationellt och globalt. Särskilt fokus ska riktas på genomförandet av resultaten av denna Läs mer ... 2 543 956 903 kr
Att främja vård eller uppfostran av barn, vård av behövande ålderstigna, sjuka eller lytta och vetenskaplig forskning. 2 467 346 000 kr
Till hemsida
Ändamålet är att stödja forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö.Stiftelsen skall främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft. Forskningen skall ha betydelse för lösandet av viktiga miljöproblem och för en Läs mer ... 2 424 995 101 kr
Stockholms Sjukhem har för ändamål att till vård emottaga av obotlig eller långvarig sjukdom lidande personer, företrädesvis från huvudstaden, och endast då utrymmet medgiver, från andra orter.Sjukhemmet skall, för att motsvara sin bestämmelse, vara så ordnat, att det, så vitt Läs mer ... 2 422 221 000 kr
Stiftelsens ändamål är att främja sparsamheten i Sverige genom att som aktieägare i bankaktiebolag med org. nr 516406-0088 (nedan benämnt Banken) eller i annat svenskt bankaktiebolag i möjligaste mån verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande ideér och värderingar bevaras Läs mer ... 2 248 971 000 kr
Till hemsida
Stiftelsens ändamål skall vara att förvalta de medel som Nordea Bank AB (publ) överlämnar till stiftelsen i syfte att ge personalen delägarintresse i banken och med föreskrift att medlen ska komma de anställda till godo, allt enligt bestämmelserna i dessa Läs mer ... 1 990 073 000 kr
Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att tillgodose bostadsbehovet för de studerande vid de högre läroanstalterna i Göteborg genom att förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för att därå uppföra och förvalta studentbostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar Läs mer ... 1 981 517 000 kr
Stiftelsens ändamål är att tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv Läs mer ... 1 815 742 824 kr
Stiftelsens ändamål är att främja samhällsvetenskaplig-ekonomisk forskning genom utgivande av bidrag. Sådant bidrag skall av mottagaren användas inom ramen för stiftelsens ändamål enligt de närmare föreskrifter som meddelas av den i § 7 angivna forskningsnämnden. Läs mer ... 1 759 358 260 kr
Stiftelsens ändamål är att utan vinstsyfte för viss enskild person eller organisation främja vetenskaplig undervisning och forskning samt vård, fostran och utbildning av barn och ungdom. Även välgörande, sociala, konstnärliga, idottsliga eller andra därmed jämförliga kulturella eller eljest allmännyttiga ändamål. Läs mer ... 1 717 507 000 kr
Till hemsida
2.1 Stiftelsen ska ha som huvudsakligt ändamål att främja sparsamhet inom Sparbanken Alingsås verksamhetsområde, genom att som aktieägare i bank inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande ideér och värderingar bevaras och utvecklas samt genom att verka för att Sparbanken Läs mer ... 1 717 023 000 kr
Att förvalta fastigheter och kapital, där avkastningen skall användas för verksamheten vid Uppsala Universitet. 1 424 087 000 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom sparbankssektorn blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... 1 375 710 000 kr
Stiftelsens ändamål är dels att till arbetstagare som blivit uppsagd eller löper risk att bli uppsagd på grund av arbetsbrist till följd av driftsinskränkning, företagsnedläggelse eller rationalisering av företags verksamhet – utge avgångsersättning(AGE) och – främja åtgärder som underlättar omställning Läs mer ... 1 375 265 000 kr
Svenska Mässan Stiftelse har till ändamål att främja näringslivets intressen genom att arrangera varumässor företrädesvis i Göteborg samt driva annan verksamhet, som är förenlig med stiftelsens angivna ändamål eller betingas av förvaltningen av den fasta egendom som äges av stiftelsen Läs mer ... 1 366 064 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att stödja forskning, utbildning och därmed förenad verksamhet vid Södertörns högskola i första hand genom att ställa lokaler till förfogande för högskolans förhyrning till självkostnad. Läs mer ... 1 306 305 000 kr
Att uppföra, förvärva, äga och förvalta byggnader, avsedda för bostäder åt aktiva medlemmar i till Stockholms Studentkårers Centralorganisation., SSCO, anslutna kårer och andra enskilda eller grupper, som genom SSCO:s och myndigheternas beslut kan komma att bli berättigade att bebo dessa Läs mer ... 1 216 938 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja medicinsk vetenskaplig forskning bl a rörande cancer och njursjukdomar samt ortopedin. Så länge väsentliga delar av Stiftelsens tillgångar består av aktier i AB Fortia och så länge detta bolag är verksamt som en självständig Läs mer ... 1 075 225 157 kr
Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Uddevalla Stad förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder och uthyrningslokaler. OBS!!! STIFTELSEN LÄMNAR INGA BIDRAG TILL HYRESGÄSTER. Läs mer ... 1 030 726 000 kr
Till hemsida
Stiftelsen har till ändamål att såsom allmännyttigt bostadsföretag inom Kungälvs stad förvärva, bebygga och förvalta fastigheter och tomträtter för upplåtande av hyresbostäder. 983 872 000 kr
Stiftelsen har till uppgift att äga och förvalta byggnader, avsedda som billiga och ändamålsenliga bostäder åt aktiva studenter, tillika ledamöter i Akademiska Föreningen i Lund samt andra enskilda eller grupper varom styrelsen för stiftelsen bestämmer.Stiftelsen har att även på annat Läs mer ... 981 245 000 kr
Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att i överensstämmelse med vad som föreskrives i för stiftelsen gällande stadgar tillgodose alla eller något av nedanstående syften:a) att under samverkan med militär eller annan myndighet stärka rikets försvar; b) att utan begränsning till viss Läs mer ... 931 304 000 kr
Att öva omsorg om barn och ungdom från företrädesvis Stockholms kommun men även från övriga kommuner i Storstockholm (Stockholms län utom Norrtälje, Södertälje och Nynäshamns kommuner).Till fullgörande härav skall stiftelsen utdela stipendier och understöd för teoretisk och praktisk utbildning till Läs mer ... 850 405 612 kr
Stiftelsens syfte är att främja bostadsförsörjning i kommunen. Utdelning av vinst från stiftelsen får icke överstiga skälig förräntning på det av stiftarna tillskjutna kapitalet. 819 692 000 kr
Stiftelsens ändamål är att genom stipendier ekonomiskt underlätta högre studiers bedrivande vid läroanstalter i Göteborg. 818 390 600 kr
Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestämda personer främja vård och uppfostran av barn eller lämna understöd för beredande av undervisning eller utbildning eller främja vetenskapligforskning.Ändamålet skall tillgodoses genom direkta anslag eller Läs mer ... 806 282 611 kr
Stiftelsens ändamål är att erbjuda, ge förutsättningar och möjligheter för aktivt omställningsarbete och ge ekonomisk trygghet i omställningen utifrån bestämmelserna för sådant arbete och sådan förmån enligt kollektivavtalet Omställningsavtal – KOM-KL. Stiftelsen ska stödja och hjälpa de arbetstagare som omfattas Läs mer ... 805 261 000 kr
Stiftelsen skall tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorm blir en effektiv konkurrensfaktor på Läs mer ... 746 444 000 kr
Förvalta de medel som Sandvik AB och/eller de företag som omfattas av stiftelsen (nedan sammanfattande Sandvik) överlämnar till stiftelsen såsom de anställda tillkommande andel i Sandviks resultat. Förvaltningen skall ske enligt bestämmelserna i dessa stadgar och enligt de av Sandvik Läs mer ... 745 982 693 kr
Att utöva välgörenhet, att stödja litterär och konstnärlig verksamhet, att främja vetenskaplig forskning samt att understödja undervisnings- och studieverksamhet inom landet. 738 127 483 kr
Sedan erforderliga avsättningar verkställts för eventuella skatter och andra nödvändiga utgifter samt fem (5) procent av den årliga nettoavkastningen fonderats såsom kapitalökning skall återstående avkastningen disponeras gemensamt med 7/10 av nettoavkastningen i Stiftelsen Henry och Gerda Dunkers Donationsfond nr 1 Läs mer ... 729 721 000 kr
Till hemsida
Att främja internationellt samarbete på den vetenskapliga forskningens område, i första hand genom stipendier till gästforskare. 722 341 000 kr
Ändamålet är att främja forskning och forskarutbildning på vårdområdet samt forskning och forskarutbildning med inriktning på allergier och annan överkänslighet. 703 238 000 kr
Att uppföra och förvalta goda bostäder, vilka främst bör upplåtas åt arbetare eller därmed jämställda, som är boende i Stockholm. 691 672 000 kr
Stiftelsen Stora Sköndal, som är en ideell stiftelse inom Svenska kyrkans ram, har till ändamål:att utbilda främst ungdom till diakoner, diakonissor, kyrkoantorer och socialarbetare till tjänst i Svenska kyrkan och samhället i övrigt,att utöva egen diakonal verksamhet bl.a. i form Läs mer ... 666 980 000 kr
Stiftelsens ändamål är att tillgodose syftet att främja sparsamhet i Sverige genom att som aktieägare i bank och/eller företag inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn verka för att sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas och att bankverksamheten inom föreningssparbankssektorn/sparbankssektorn blir en effektiv Läs mer ... 647 835 000 kr
Stiftelsen har till föremål för sin verksamhet att inom Östhammars kommun förvärva fastigheter eller tomträtt till tomter för att därå uppföra och förvalta bostadshus med tillhörande affärslägenheter och kollektiva anordningar. Stiftelsen äger inte utan länsbostadsnämndens medivande bedriva annan byggnadsverksamhet än Läs mer ... 616 605 000 kr
Pensionsstiftelsen skall vara en pensionsstiftelse för AB SKF och för övriga svenska företag som ingår i SKF-koncernen.Pensionsstiftelsens ändamål är att trygga utfästelser om pension givna av bolag inom SKF-koncernen till anställda enligt ITP-planen och därtill anknytande utfästelser som ingår i Läs mer ... 604 692 344 kr
Stiftelsen har till ändamål att i samverkan med Västerås kommun, Swedbank AB, ABB AB och ICA AB hjälpa de bostadsbehövande inom i huvudsak Västerås kommun till goda och ekonomiska bostäder, företrädesvis i form av egnahem.Ändamålet skall uppnås dels genom att Läs mer ... 602 865 116 kr
Stiftelsen har till ändamål att förvärva fastigheter direkt eller indirekt genom förvärv av samtliga aktier eller samtliga andelar i bolag, liksom vid behov kunna avyttra fastigheter direkt eller indirekt genom försäljning av samtliga aktier eller samtliga andelar i bolag, uppföra Läs mer ... 586 881 000 kr
Stiftelsens ändamål är att som ägare till aktiemajoriteten i Västerbottens-Kurirens AB (bolaget) eller dess moderbolag dels verka för att trygga fortsatt utgivning av Västerbottens-Kuriren med ett fasthållande av den frisinnade och liberala grundåskådningen, dels verka för att samma grundsyn kommer Läs mer ... 584 014 000 kr
Stiftelsen har till ändamål att främja bostadsförsörjningen inom Bodens komun. 575 090 262 kr