Stiftelsen Världsarvet Grimeton

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att bevara och göra tillgänglig för såväl vetenskaplig forskning som allmänhet de kultur- och industrihistoriska miljöer som utgörs av det byggnadsbestånd och de yttre och inre anläggningar, inventarier samt tekniska föremål som angivits i bilaga 1.

Stiftelsen Västergötlands Museum

Stiftelsens ändamål är att bedriva och främja kulturminnesvård och museal verksamhet liksom annan därmed förenlig och närstående kulturell verksamhet inom i huvudsak Skaraborgs län, att samverka med företrädare för den staliga kulturinnesvården inom länet, att förvalta stiftelsens samlingar, byggnader, markområden

Stiftelsen Vindbryggan 1975

I första rummet utdela studiestipendier åt unga män och kvinnor arbetande i näringslivet inom Halmstads Handelsförenings verksamhetsområde eller åt ungdom från Halmstad som genom studier yrkesutbildar sig. I andra rummet får fonden tagas i anspråk för sociala ändamål som understöd

Stiftelsen Vitryssland

Ändamålsbestämning: Målsättningen med stiftelsen är att bedriva och främja hjälpverksamhet till Vitrysslands folk och bereda arbetslösa i Borås stad samt inom avdelning 94:s organisationsområde sysselsättning. Verksamheten utformas så att den skapar förutsättningar för mottagaren att utveckla egna resurser och därigenom